Colonnade - Poistenie finančnej straty - GAP

Poistenie finančnej straty GAP

Poistenie GAP („Poistenie finančnej straty“) je doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu. Účelom tohto poistenia je zabezpečiť ochranu Vašej investície do kúpy motorového vozidla. Krytá je finančná ujma spôsobená v dôsledku totálnej škody (vrátane odcudzenia) na motorovom vozidle, z ktorej Vám ako poistenému vznikne právo na poistné plnenie z primárneho havarijného poistenia ("od Vašej havarijnej poisťovne"). Toto plnenie zodpovedá výške rozdielu medzi poistnou sumou dohodnutou v GAP poistení a všeobecnou hodnotou vozidla (teda tesne pred poistnou udalosťou).

Nové vozidlo stráca svoju trhovú hodnotu od okamihu jeho zakúpenia. Najvýraznejšie však v prvých rokoch po jeho kúpe a jeho hodnota môže klesnúť až na polovicu pôvodnej obstarávacej ceny.
Uzatvorením poistenia GAP si v prípade poistnej udalosti môžete zabezpečiť poistné plnenie až do výšky obstarávacej ceny Vášho vozidla.

Príklad: povedzme, že ste si zakúpili nové vozidlo Volkswagen Golf a u predajcu ste zaň zaplatili 20 000€. Na vozidlo je uzatvorené Havarijné poistenie aj poistenie GAP. Po štyroch rokoch od kúpy vozidla sa stane poistná udalosť - totálna škoda. Vozidlo má po štyroch rokoch aktuálnu trhovú hodnotu 14 000€. Táto suma (14 000€) Vám bude vyplatená z Havarijného poistenia, nakoľko HP kryje vozidlo do výšky trhovej ceny. Z poistenia GAP Vám bude vyplatené 6000€, teda rozdiel medzi novou cenou a sumou vyplatenou z Havarijného poistenia. Z plnenia poisťovní sa takto dostanete k finančným prostriedkom, ktoré ste vynaložili pri kúpe nového vozidla, a teda nič netratíte. 

Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky kliknite sem - PONUKA NA POISTENIE GAP

GAP_graf

Parametre produktu:

Poistenie finančnej straty - GAP je možné dojednať na poistnú dobu 36, 48, alebo maximálne 60 mesiacov. Ďalej je možné poistenie dojednať s krytím spoluúčasti z Havarijného poistenia u primárneho poistiteľa alebo bez krytia spoluúčasti z Havarijného poistenia u primárneho poistiteľa.

Poistenie finančnej straty - GAP Xsell (predĺženie poistenia GAP)

Poistenie finančnej straty - GAP Xsell, ako už z názvu vyplýva, je predĺženie existujúceho končiaceho poistenia GAP u ktoréhokoľvek poistiteľa. Poistenie GAP Xsell je možné dojednať na maximálnu dobu 5 rokov v súčte, čiže vrátane doby poistenia GAP, ktoré bolo dojednané u iného poistiteľa.

Príklad: povedzme, že ste kupovali nové vozidlo, uzatvorili ste Havarijné poistenie a v cene HP ste mali akciu - poistenie GAP na 2 roky. Po 2 rokoch sa teda krytie GAP automaticky ukončí. Ak ale chcete v poistení GAP pokračovať na dobu povedzme 5 rokov, uzatvoríte poistenie GAP Xsell u na 36 mesiacov, čiže na maximálnu možnú poistnú dobu v súčte - 5 rokov.

Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky kliknite sem - PONUKA NA POISTENIE GAP XSELL

GAPXsell_graf

Parametre produktu:

Poistenie finančnej straty - GAP Xsell je možné dojednať na poistnú dobu 12, 24, alebo maximálne 36 mesiacov. Ďalej je možné poistenie dojednať s krytím spoluúčasti z Havarijného poistenia u primárneho poistiteľa alebo bez krytia spoluúčasti z Havarijného poistenia u primárneho poistiteľa.

Časté otázky

Pre koho je poistenie GAP vhodné? Poisetnie GAP je vhodné pre každého majiteľa vozidla, ktorý si po "totálnej škode" nebude chcieť zakúpiť porovnateľné vozidlo, aké mal pred vznikom totálnej škody, ale chcel by si z poistného plnenia zakúpiť vozidlo v hodnote, ktorú malo jeho vozidlo ako nové. Maximálny vstupný vek vozidla je 6 rokov od dátumu 1.evidencie a ešte neuplynulo viac ako 6 mesiacov od vystavenia faktúry či kúpno-predajnej zmluvy (neplatí pre poistenie GAP Xsell).
Poistenie GAP poskytuje plnenie v prípade totálnej škody a odcudzenia primárneho poistiteľa.
Odporúčame Vám, aby ste si zvolili také havarijné poistenie, ktoré kryje čím väčší rozsah rizík.
Poistenie nešpecifikuje, aké je minimálne požadované zabezpečenie. Akceptujú sa rovnaké požiadavky, ako má Vaša havarijná poisťovňa.
Plný rozsah výluk je podrobne uvedený vo VPP a OPP. Niektoré najdôležitejšie sú: pozmeňovanie stavu najazdených kilometrov, poistná udalosť pod vplyvom alkoholu, využívanie vozidla na iný ako dohodnutý účel.
Poistenie GAP zaniká uplynutím doby na ktorú bolo dojednané. Môže však zaniknúť aj skôr v prípade poistnej udalosti - totálnej škody u primárneho poistiteľa, okamihom zmeny vlastníckych práv k vozidlu, prípadne iným ukončením zmluvy v zmysle právnych predpisov upravujúcich poistenie ako Občiansky zákonník, Zákon na ochranu spotrebiteľa pri uzatváraní poistnej zmluvy na diaľku.
Výhoda produktu je v tom, že nie je viazaný na konkrétne poistenie či poisťovňu. Počas doby poistenia môžete ľubovoľne meniť havarijné poistenie tak, ako uznáte za vhodné a pre Vás výhodné.
Limit poistného plnenia je 40.000 Eur. Jedná sa o maximálnu čiastku hradenú pri jednej poistnej udalosti.
V prípade totálnej škody vozidla napr. v 5 roku poistenia, ktoré ako nové po zľavách stálo 100.000 Eur a malo tesne pred haváriou (vzhľadom na výbavu, vek a najazdené km) všeobecnú hodnotu iba 50.000 Eur.
Vrak poškodeného vozidlo bol vydražený na 10.000 Eur. Havarijná poisťovňa v takom prípade má uhradiť klientovi 40.000 Eur. Ďalších 10.000 Eur klient obdrží za odpredaj vraku.
Naše plnenie by v takomto prípade bolo limitované na 40.000 Eur.
Limit na plnenie spoluúčasti je 4.000 Eur. Takže pri rovnakom prípade, ak bol GAP poistený so spoluúčasťou, spoluúčasť u primárneho poistiteľa bola dojednaná v štandardnej výške 5% uhradíme aj spoluúčasť vo výške 2.000 Eur ( 5% z plnenia primárneho poistiteľa 40.000 Eur). Ak by mal dojednanú spoluúčasť 10%, plnili by sme maximálny limit 4.000 Eur.
Motorové vozidlo kategórie M1 (osobný automobil) alebo N1 (nákladný automobil do celkovej hmotnosti 3 500 kg), ktoré má k dátumu uzavretia Poistnej zmluvy najazdených maximálne 6000 km alebo od dátumu prvej evidencie neuplynulo viac ako 6 mesiacov (180 dní).
Motorové vozidlo kategórie M1 (osobný automobil) alebo N1 (nákladný automobil do celkovej hmotnosti 3 500 kg), ktoré má k dátumu uzavretia Poistnej zmluvy najazdených viac ako 6000 km alebo od dátumu prvej evidencie uplynulo viac ako 6 mesiacov (181 dní).
Ako je stanovené ocenenie jazdeného vozidla? Pri vstupe do poistenia ako aj v prípade poistnej udalosti (aby bola zabezpečená objektivita) stanovuje cenu Vozidla metodika Eurotax (primárne prostredníctvom softwarovej aplikácie, a v prípade, že určité Vozidlo nie je možné týmto spôsobom oceniť, prostredníctvom iného Cenníka automobilov vydaného spoločnosťou EurotaxGlass´s). V prípade, že dané vozidlo sa v tejto databáze nenachádza, akceptuje sa ocenenie vykonané nezávislým znalcom v odbore.
  • vozidlá, ktoré sú využívané pre zmluvnú prepravu osôb za poplatok (taxi, požičovňa vozidiel, hotelová a obdobná preprava, a pod.)
  • vozidlá s právom prednosti v jazde, ktoré sú vybavené modrými alebo červenými výstražnými svetlami (sanitka, hasiči, polícia a pod.)
  • vozidlá využívané pre zmluvný alebo iný prenájom tretím stranám s výnimkou prípadov, keď je Poistený nájomcom Vozidla a je zapísaný v jeho Osvedčení o registrácii ako držiteľ
  • vozidlá, na ktorých bol zmenený alebo odstránený akýkoľvek identifikátor (VIN, a pod.) alebo na ktorých bolo manipulované so stavom najazdených kilometrov Vozidla, či dátumom prvého uvedenia Vozidla do prevádzky
  • vozidlá, ktoré neboli typovo schválené pre prevádzku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike alebo k nemu nie je možné zabezpečiť Ocenenie vozidla

Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.

Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy.

 

 

 

 

Užitočné dokumenty