Ďalšie poistenia

POISTENIE PRE OBČANOV
 

 • Poistenie domu, bytu a domácnosti

poistenie domu

 

 • Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie uhradí škody na poistenej budove - byt, rodinný dom, chata, poprípade aj na stavebnom materály, stavebných mechanizmoch a náradí v mieste poistenia, ktoré boli spôsobené následkom rizika dojednaného v poistnej zmluve

Poistenie je možné dojednať aj na vedľajšie stavby - rodinný dom, byt, chatu, garáž,    hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, oplotenie, slnečné kolektory a ďalšie vedľajšie stavby a to aj v prípade, že sa vedľajšia stavba nachádza na inom mieste poistenia ako váš rodinný dom, byt alebo chata.

 • Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti uhradí škody na všetky hnuteľné veci tvoriace domácnosť – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby, nachádzajúce sa v mieste poistenia, ktoré boli spôsobené v dôsledku rizika dojedneného v poistnej zmluve.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti štandardne kryje škody spôsobené rizikami:

 • požiar, blesk, explózia, implózia, pád lietadla
 • atmosférické zrážky, víchrica, búrlivý vietor, ťarcha snehu, krupobitie, lavína, povodeň, záplava, zosuv pôdy
 • asistenčné služby
 • zodpovednosť za škodu - spôsobenú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcich z vlastníctva nehnuteľnosti v mieste poistenia a ktorú poistený alebo členovia domácnosti poisteného spôsobili inému bežnou činnosťou alebo vedením domácnosti
 • poistené náklady

Poistenie je možné rozšíriť o:

 • vodovodné škody
 • sklo
 • krádež, lúpež
 • vandalizmus
 • skrat a prepätie
 • zemetrasenie

Ak máte záujem o poistenie domu, bytu alebo domácnosti, kontaktujte nás.


 

 • Poistenie zodpovednosti za škodu

poistenie zodpovednosti

 

 • Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti:

Poistenie sa vzťahuje na škody za ktoré zodpovedá poistený v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcich z vlastníctva alebo držby poistenej stavby (domy, stavby, haly, garáže, altánky a pod.). Poistený zodpovedá za škody, ktoré vznikli tretím osobám na živote, zdraví, majetku a inej majetkovej škode.

Poistenie kryje aj škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo držby pozemku, na ktorom poistená stavba alebo vedľajšia stavba stojí.

Príklad: na dome sa uvoľní škridla a spadne na susedove auto; praskne teplovodné potrubie podlahového kúrenia a vytopí suseda

 • Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu:

Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené poisteným, osobami žijúcimi s poisteným v spoločnej domácnosti a i škodami spôsobenými bežne chovanými domácimi zvieratmi vo vlastníctve poistených osôb. Poistenie kryje škody ktoré znikli v súvislosti s bežným vedením a činnosťou domácnosti, starostlivosťou o domácnosť a prevádzkou zariadenie domácnosti.

Poistenie kryje aj zodpovednosť poistených osôb za škodu mimo adresy poistenia vzniknutú inému v súvislosti s ich činnosťami v bežnom občianskom živote a pri vykonávaní bežných športov a to na živote alebo zdraví, škody spôsobené na majetku alebo iná majetková škoda.

Príklad: vytopíte suseda, deti pri bežnom športe rozbijú susedovi loptou okno, škody spôsobené inému pri jazde na bicykli alebo kolobežke.

Poistenie občianskej zodpovednosti je možné spolu s poistením nehnuteľnosti a domácnosti.

Ak máte záujem o poistenie zodpovednosti za škodu, kontaktujte nás.


 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

zamestnanec praca

 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca je všeobecná zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Poistníkom v poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom zamestnávateľovi môže byť sám zamestnanec alebo aj zamestnávateľ.

Náhrada za škodu spôsobenú zamestnancom zamesnávateľovi je vyplácaná v zmysle Zákonníka práce. Poistnú sumu Vám vieme nastaviť presne, tak aby nedošlo k podpoisteniu a ani k zbytočnému nadpoisteniu a poistník by tak nepreplácal na poistnom.

Územnú platnosť poistenia je možné dojednať na Slovensko, Európu alebo Celý svet.

Príklad škody: zamestnanec poškodí alebo rozbije zverený notebook alebo mobilný telefón

Rozdelenie skupín zamestnancov:

 • v práci nepoužíva motorové vozidlo
 • v práci používa motorové vozidlo do 3,5t
 • v práci používa motorové vozidlo nad 3,5t
 • vodič z povolania do 3,5t
 • vodič z povolania nad 3,5t

Možnosti pripoistenia:

 • škoda na dopravovaných veciach
 • škoda na zverenom motorovom vozidle
 • chybne vykonaná práca, služba
 • právna ochrana

 

Ak máte záujem o poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, kontaktujte nás.


 • Úrazové poistenie sedadiel

auto sedadla

 

Povinné zmluvné poistenie (PZP) síce kryje škody na živote, zdraví a majetku poškodených osôb, výnimkou sú však škody ktoré sa týkajú vodiča ktorý škodu spôsobil aj jeho rodiny, blízkych príbuzních alebo žijúcich v spoločnej domáconosti. Poistenie sedadiel kryje škody spôsobené na živote a zdraví vodiča motorového vozidla a celej posádky cestujúcej vo vozidle s ním. Poistenie sa vsťahuje na všetky sedadlá vo vozidle podľa osvedčenia o evidencii, tým pádom nemusia byť poistení v zmluve vymenovaní.

Ďalej sú poistením sedadiel kryté škody:

 • pri nastupovaní a vystupovaní z motorového vozidla
 • pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy
 • pri krátkodobých zastaveniach z dôvodu poruchy či opravy - pokiaľ k úrazu dôjde vo vozidle alebo v bezprostrednej blízkosti vozidla
 • počas jazdy motorového vozidla alebo pri jeho dopravnej nehode
 • pri úraze prepravovanej osoby keď dôjde vo vozidle alebo v jeho blízkosti na pozemnej komunikácii po ktorej motorové vozidlo jazdiloň

Poistné plnenie je vyplácané za:

 • smrť následkom úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • denné odškodné za pobyt v nemocnici následkom úrazu
 • zlomeniný a popáleniny následkom úrazu

Ak máte záujem o úrazové poistenie sedadiel, kontaktujte nás.


 • Poistenie plavidiel

poistenie plavidiel

 

Poistenie je určené pre všetkých majiteľov malých plavidiel používaných na rekreačné účely, ako napr. plachetníc, motorových člnov, jácht, gumených člnov atď. Kryje škody súvisiace tak s haváriou plavidla, ako aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú takýmto plavidlom.

Ak máte záujem o poistenie plavidiel, kontaktujte nás.


POISTENIE PRE PODNIKATEĽOV A FIRMY

 

 • Flotilové povinné zmluvné poistenie vozidiel/ Flotilové havarijné poistenie vozidiel :

flotilove poistenie

 

Flotilové poistenie je určené pre všetkých podnikateľov, ktorí vlastnia vo svojej firme alebo spoločnosti motorové vozidlá. Produkty v poistení vozidiel zabezpečia jednotlivé autá alebo celý vozový park v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo nečakanej živelnej udalosti.

Ak podnikáte a máte vo Vašej firme 5 a viac vozidiel, riziká spojené s prevádzkovaním vozového parku pokrýva flotilové povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, poprípade aj flotilové Havarijné poistenie.

Výhody flotilového poistenia

 • individuálny prístup od vytvorenia ponuky po profesionálnu správu poistenia
 • kompletný prehľad poistených vozidiel s podrobným vyúčtovaním
 • detailný prehľad poistných udalostí a vyhodnocovanie škodového priebehu
 • dohodnuté podmienky platia automaticky aj pre novo zaraďované vozidlá
 • úhrada poisteného za všetky vozidlá jednou platbou
 • jednotný výročný deň pre všetky vozidlá poistené vo flotile
 • výhodné sadzby poistného, komplexný systém zliav a zvýhodnení
 • poistenie na mieru pre každé vozidlo
 • bezplatné asistenčné služby

Ak máte záujem o flotilové poistenie, kontaktujte nás.


 • Poistenie majetku firiem

poistenie majetku

 

Poistenie majetku podnikateľov Vám ponúka široké poistné krytie v rámci poistenia budov, hnuteľných vecí, zodpovednosti za škodu a poistenie pre prípad prerušenia prevádzky v dôsledku majetkovej škody. Majetkové poistenie vám zabezpečí finančnú hotovosť potrebnú na rekonštrukciu, nahradenie alebo opravu budov, strojov a zásob.

Predmetom poistenia je:

 • Budovy (hlavná aj vedlajšie)
 • Stavebné súčasti a príslušenstvo
 • Hnuteľné veci (vlastné aj prenajaté)
 • Peniaze (v trezore, v pokladni, pri preprave)
 • Zásoby
 • Náklady na odpratanie trosiek

Poistné krytie:

 • Poistenie majetku podnikateľov je možné dojednať s poistným krytím "ALL RISKS", kedy sú poistením kryté všetky riziká, okrem škôd, ktoré sú jasne definované v zmluve ako vylúčené.

Druhou možnosťou je dojednanie poistenia na vybrané balíky rizík, ktoré si poistník zvolí sám.

V poistení sú na výber poistné krytia, ktoré chránia majetok poisteného pred škodami spôsobenými:

 • FLEXA – požiar, blesk, explózia/implózia, pád lietadla,
 • ŽIVEL – povodeň, záplava, víchrica, búrlivý vietor, krupobitie, atmosférické zrážky, zosuv pôdy, ťarcha snehu, lavína, výbuch sopky, pád predmetov, zemetrasenie,
 • Náraz vozidla
 • Dym
 • Rázová vlna
 • Vodovodné škody
 • Rozbitie skla
 • Krádež
 • Lúpež
 • Vandalizmus - vnútorný/vonkajší, zistený aj nezistený páchateľ, sprejerstvo
 • Všeobecná zodpovednosť za škodu vrátane zodpovednosti za výrobok
 • Asistenčné služby

Poistenie je možné rozšíriť aj o ďalšie pripoistenia:

 • Stroje a elektronika – lom stroja
 • Prerušenie prevádzky
 • Poistenie nákladov – náklady vynaložené na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti, alebo zmiernenie jej následkov
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O)
 • Poistenie ochrany osobných údajov - GDPR a poistenie Kybernetických rizík
 • Poistenie nákladu

Ak máte záujem o poistenie majetku, kontaktujte nás.


 • Poistenie prerušenia prevádzky 

prevadzka

 

Poistenie prerušenia prevádzky Vám pokryje fixné náklady a ušlý zisk v prípade poistnej udalosti. Po akejkoľvek živelnej udalosti sa podnik musí čo najrýchlejšie vysporiadať s majetkovou škodou a obnoviť poškodené budovy, zariadenia a zásoby, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti. Škoda na majetku má často za následok obmedzenie alebo úplné zastavenie prevádzky podniku, ktoré môže spôsobiť pokles, prípadne stratu zisku a neschopnosť splácať finančné záväzky. Z poistenia prerušenia prevádzky získa podnik finančnú hotovosť na pokrytie fixných nákladov a ušlého zisku.

Poistenie prerušenia prevádzky odškodní straty ktoré vznikli:

 • na ušlom zisku
 • na ušlom nájme
 • z fixných nákladoch ktoré sa musia platiť aj počas prerušenia prevádzky
 • prenájom náhradného priestoru

Príklady poistných rizík v poistení prerušenia prevádzky:

 • požiar, priamy úder blesku, výbuch, náraz lietadla, aerodynamický tresk, dym unikajúci zo zariadení
 • povodeň, záplava
 • víchrica, krupobitie
 • zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, zemetrasenie, tiaž snehu, výbuch sopky
 • voda unikajúca z vodovodných zariadení, náraz vozidla

Ak máte záujem o poistenie prerušenia prevádzky, kontaktujte nás.


 • Poistenie strojov a elektroniky

poistenie strojov

 

Poistenie strojov a elektroniky alebo aj Poistenie technických rizík Vám zabezpečí spoľahlivú poistnú ochranu v prípade poškodenia stroja konštrukčným nedostatkom či zlyhaním ľudského faktora. Zastavenie chodu stroja môže mať negatívny dopad na prevádzku podniku. Poistenie technických rizík Vám umožní vykonanie opravy, alebo náhradu zničeného zariadenia a obnovenie plynulosti výroby v čo najkratšom čase.

Poistenie Technických rizík kryje škody spôsobené:

 • poškodenie stroja konštrukčným nedostatkom/vadnou súčiastkou
 • poškodenie stroja zlyhaním ľudského faktora/chyba obsluhy
 • pádom, vniknutím cudzieho predmetu, ktorý nie je súčasťou poisteného stroja
 • skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu
 • zlyhaním meracích, regulačných a zabezpečovacích zariadení
 • pretlakom alebo podtlakom pary, plynu alebo kvapaliny

Poistenie je možné rozšíriť aj o príklad:

 • náklady za prácu nadčas
 • náklady za expresné príplatky
 • náklady na leteckú dopravu
 • základy strojov

Ak máte záujem o poistenie strojov a elektroniky, kontaktujte nás.


 • Stavebno-montážne poistenie

stavba

 

Stavebno montážne poistenie ponúka komplexnú ochranu proti škodám vzniknutým na stavebnom diele, stavebných strojoch, zariadení staveniska ako aj za škody zo zodpovednosti voči tretím osobám vyplývajúcich zo stavebnej činnosti. Poistenie stavebných a montážnych prác sa dojednáva na princípe tzv. "all risks", teda proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vylúčené. Toto poistenie poskytuje ako investorom, tak aj všetkým dodávateľom a subdodávateľom primeranú poistnú ochranu počas celého obdobia výstavby alebo montáže diela.

Kto je poistený:

 • hlavný zhotoviteľ diela, ako aj všetci dodávatelia participujúci na budovanom diele na základe zmluvy s hlavným dodávateľom a všetci ich zmluvní subdodávatelia, pokiaľ sú ich výkony započítané do poistnej sumy diela

Aké druhy stavieb a projektov je možné poistiť:

 • bytové domy
 • administratívne budovy
 • priemyselné budovy
 • obchodné centrá
 • výrobné haly a sklady
 • cestné komunikácie
 • vodovody, čističky odpadových vôd
 • plynovody
 • tunely
 • mosty
 • vodné diela
 • železnice
 • letiská

Typ stavby:

 • výstavba novostavby
 • rekonštrukcie
 • prístavby/nadstavby
 • montážne časti diel

Predmetom poistenia je:

 • Budované dielo
 • Zariadenie staveniska
 • Stroje na stavenisku
 • náklady na napr. - odvoz sutín, expertov, expresnú dopravu,...

Riziká kryté poistením:

Štandardným poitným krytím v stavebno montážnom poistení je ALL RISK -  kryté sú všetky náhle a neočakávané škody, okrem škôd, ktoré sú jasne definované v zmluve ako vylúčené.

Príklad rizík krytých poistením ALL RISK:

 • Živelné riziká - napr. požiar, výbuch, povodeň, záplava, víchrica, zemetrasenie, zosuv pôdy
 • Krádež, Vandalizmus
 • Škody na bezchybne realizovaných objektoch stavebného diela v dôsledku chýb práce, materiálu, alebo chýb projektu
 • Náklady vynaložené na zabránenie poistnej udalosti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu

Možnosti pripoistenia:

 • krytie škôd spôsobených pri záručných prácach
 • fáza testovania technológií
 • riziko chybného projektu
 • majetok zmluvne prevzatý alebo prenajatý poisteným
 • osobitné náklady - práca nadčas, v noci, cez sviatky
 • odstránenie sutín
 • poistenie ušlého zisku investora a zvýšených nákladov

Ak máte záujem o stavebno - montážne poistenie, kontaktujte nás.


 • Poistenie nákladu

poistenie nakladu

 

Poistenie nákladu je nadväzujúce na poistenie majetku podnikateľov. Štandardné poistenie majetku poskytuje krytie pre hnuteľné vecí na presne vymedzenom mieste poistenia, uvedenom v poistnej zmluve. V prípade, že poistený majetok toto miesto opustí, nie je už ďalej poistením krytý. Poistenie nákladu predstavuje predĺženie poistného krytia Vášho majetku aj počas jeho prepravy z jednej prevádzky do druhej, zo skladu k zákazníkovi, do miesta opravy alebo ak vaše vozdlo slúži aj ako mobilný sklad.

Poistenie nákladu je možné dojednať:

 • ako "ALL RISK" poistenie - kryté sú všetky škody ktoré nie sú v poistnej zmluve vyslovene vylúčené
 • na konkrétne riziká vymenované v poistnej zmluve

Ak máte záujem o poistenie nákladu, kontaktujte nás


 • Poistenie prepravy zásielok

poistenie prepravy

 

Poistenie prepravy zásielky ochráni vašu zásielku pri preprave všetkými druhmi dopravných prostriedkov pred majetkovou ujmou v prípade poškodenia, zničenia alebo jej straty na území celého sveta. Poistený môže byť odosielateľ alebo príjemca zásielky. Poistenie začína okamihom, keď sa zásielka začne nakladať na prvý dopravný prostriedok až do momentu, keď je zásielka zložená z posledného dopravného prostriedku.

Kryté sú škody ktoré môžu vzniknúť:

 • poškodením, zničením alebo stratou zásielky počas prepravy
 • vrátane škôd vzniknutých pri nákladke, výkladke a ďalšej manipulácii počas prepravy a pri medziskladovaní
 • Poistenie je možné dojednať:

 • formou "ALL RISKS" - kryté sú všetky riziká, ktoré nie sú vo výlukách
 • na konkrétne riziká vymenované v poistnej zmluve

Ak máte záujem o poistenie prepravy zásielok, kontaktujte nás.

 


 • Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu

kamiony tahace autopark

 

Ako prevádzkovateľ cestnej dopravy, či už ide o vnútroštátnu alebo medzinárodnú dopravu zodpovedáte za škodu spôsobenú na prepravovanom tovare počas prepravy. V prípade medzinárodnej dopravy je povinnosť mať uzatvorené poistenie zopovednosti daná medzinárodným dohovorom CMR.

Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu kryje škodu spôsobenú na prepravovanom tovare za ktorú zodpovedá dopravca a teda ho chráni pred značnými nákladmi, ktoré by musel vynaložiť na odškodnenie.

Rozsah poistenia zodpovednosti cestného dopravcu:

 • zodpovednosť za škodu na prepravovanej zásielke - vnútroštátna doprava
 • zodpovednosť za škodu na prepravovanej zásielke - medzinárodná doprava + dovozné a clo
 • rozšírený územný rozsah
 • zodpovednosť za škodu z prepravy sťahovaných zvrškov
 • zodpovednosť za škodu z prepravy ADR
 • zodpovednosť za škodu z prepravy jazdených a havarovaných motorových vozidiel, použitých a poškodených strojov
 • odcudzenie prepravovaného tovaru
 • kabotáž
 • nákladka a výkladka prepravovaného tovaru

Ak máte záujem o poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu, kontaktujte nás.


 • Poistenie pohľadávok

sklad priemysel

 

 

Firmy a spoločnosti ktoré predávajú svoje tovary a služby na faktúry, sú vystavené rizikám, že im ich zákazník alebo odberateľ nezaplatí. Toto riziko rieši poistenie pohľadávok, ktoré ochráni biznis spoločnosti pred stratami z neuhradených pohľadávok. Poistenie pohľadávok kryje riziko straty spôsobené platobnou nevôľou alebo neschopnosťou vašich zákazníkov i straty spôsobené politickými udalosťami. V prípade, ak Vám zákazník nezaplatí faktúry a nepodarí sa pohľadávku ani vymôcť, poisťovňa vyplatí poistné plnenie. Nemusíte sa obávať zahraničných odberateľov, poistenie kryje riziko nezaplatenia pohľadávky u Slovenských aj zahraničných odberateľov s pôsobnosťou takmer po celom svete. Navyše vďaka analýze poisťovní pre poistenie pohľadávok získavate prehľad o aktuálnej rizikovosti vašich odberateľov, tým môžete niektorým stratám aj predísť. V prípade potreby financovania je zmluva o poistení pohľadávok bankami široko uznávaný nástroj pre poskytnutie financovania. Poistenie pohľadávok slúži ako ďalšie zabezpečenie pre finančné inštitúcie, ktoré poskytujú pôžičky.

Výhody poistenia:

 • Pomoc pri vymáhaní pohľadávky od vašich obchodných partnerov
 • Istota úhrady vašich pohľadávok
 • Ľahšie zabezpečenie potrebného financovania bankami na základe zmluvy o poistení pohľadávky
 • užitočné informáciám o finančnej spoľahlivosti vašich odberateľov na základe rozhodnutia o limite
 • Ochrana proti obchodným aj politickým rizikám spojeným s obchodnými transakciami u nás i po celom svete

Okrem toho vám analýza poisťovne dodá užitočné informácie o odberateľoch, ktoré:

 •  pomôžu urobiť správne rozhodnutia, pokiaľ ide o dodávky tovaru vašim odberateľom
 •  pomôžu identifikovať dôveryhodných obchodných partnerov
 •  poskytnú včasné varovania o potenciálnych problémoch spojených s vašimi zákazníkmi alebo oblasťami, do ktorých dodávate svoj tovar
 •  pomôžu vstúpiť na nové trhy

 

Ak máte záujem o poistenie pohľadávok, kontaktujte nás.


 • Poistenie ochrany osobných údajov - GDPR a poistenie Kybernetických rizík

pocitac kod hecker

 

Poistenie ochrany osobných údajov - GDPR a poistenie Kybernetických rizík sa radí k mladším poistným produktom vyvinutým poisťovňami, určite však nie menej dôležitým. Zvlášť v aktuálnej a stále sa zrýchlujúcej internetovej dobe sa riziko spojené s počítačovou kriminalitou a únikom citlivých osobných údajov neustále zvyšuje.

Poistenie ochrany osobných údajov - GDPR a poistenie Kybernetických rizík je preto dôležitou a adekvátnou ochranou pre všetky subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje občanov EÚ, napríklad na - marketingové účely, sledujú nákupné správanie svojich zákazníkov, profilujú zákazníkov, archivujú osobné údaje zákazníkov.

Doložku kybernetické riziko je vhodné dojednať pre všetky subjekty, ktoré pri svojej činnosti používajú počítač a internetové pripojenie alebo ktorých prevádzku a výrobu riadi počítačový software.

Pokuty uložené dozorným orgánom za porušenie povinnosti nakladania s osobnými údajmi môžu byť až do výšky 20 000 000€ alebo 4% z celosvetového obratu spoločnosti.

Čo všetko sú osobné údaje:

 • E-mailová adresa
 • domáca IP adresa počítača
 • meno a priezvisko
 • dátum a miesto narodenia
 • bankové údaje
 • fotografia
 • biometrické údaje
 • pohlavie
 • číslo občianskeho preukazu
 • telefónne číslo
 • lokalizácia

Príklady systémov zhromažďujúcich osobné dáta:

 • dochádzkový sy stém zamestnancov
 • kamerový systém
 • databáza zákazníkov
 • uchádzači o zamestnanie
 • biometrické údaje
 • zálohovanie a archivovanie údajov, zmlúv a dát

Príklady subjektov spracuvávajúcich osobné údaje: Telekomunikácie, Call centrá, Telemarketingové služby, Služby spracovania dát (outsourcing), Výroba a distribúcia plynu, vody alebo iných médií, Poskytovanie akýchkoľvek finančných, bankových a platobných služieb, poisťovacie služby a sprostredkovanie poistenia, Verejná správa, Letecké spoločnosti, a ďalšie

Čo je poistením kryté:

Neoprávnené nakladanie s údajmi - ktytá je škoda, ako aj náklady právneho zastúpenia:

 • osobné údaje
 • dôverné údaje
 • subdodávatelia
 • sieťová bezpečnosť
 • náklady na oznámenie (pri väčších firmách nezanedbateľná položka z dôvodu externého riešenia)

Porušenie administratívných a regulačných povinností:

 • náklady spojené s konaním dozorného orgánu
 • pokuty uložené dozorným orgánom

Ďalej sú kryté náklady na:

 • forenzné služby - poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • nápravu dobrého mena spoločnosti - poradenstvo v oblasti mediálnej stratégie, krízového riadenia a PR služieb  v prípade mediálne významnej udalosti
 • obnovu elektronických dát - náklady na zisteniestavu dát a prípadné obnovenie alebo nahradenie dát

Možnosť pripoistiť:

 • zverejnenie digitálneho obsahu v médiach
 • vydieranie prostredníctvom počítačovej siete
 • prerušenie prevádzky siete

 

 

Ak máte záujem o poistenie ochrany osobných údajov - GDPR a poistenie Kybernetických rizík, kontaktujte nás.


 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

vinnik skoda poskodeny

 

Každá firma, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt zodpovedá za škody ktoré môže svojou činnosťou spôsobiť tretej osobe.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa týka škôd spôsobených tretím osobám a tým chráni samotnú spoločnosť, ktorá ho má dojednané. V prípade vznesenia oprávneného nároku treťou osobou poskytne finančné zdroje na odškodnenie poškodenej osoby. Bez tohto poistenia by spoločnosť bola nútená vyplatiť náhradu škody z vlastných finančných zdrojov.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti kryje škody spôsobené:

 • na zdraví
 • na majetku
 • finančné škody
 • náklady na právne zastúpenie

Príklady predmetu poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu:

 • zodpovednosť za škodu v súvislosti s výkonom činnosti
 • zodpovednosť za škodu z titulu vlastníctva nehnuteľnosti
 • zodpovednosť za škodu na prenajatej nehnuteľnosti
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom
 • krížová zodpovednosť za škodu - vlastníci bytov a nebytovách priestorov
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú spolupoistenou osobou
 • čisté finančné škody
 • zodpovednosť za škoduspôsobenú zosuvom, sadaním pôdy
 • zodpovednosť za škodu na veciach užívaných
 • zodpovednosť za škodu na veciach prevzatých
 • zodpovednosť za škodu OZ, politických strán, politických hnutí, cirkví, náboženských spol.
 • zodpovednosť za škodu SBS a obecnej polície
 • regresy zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
 • zodpovednosť za škodu - odcudzenie vecí žiakov krádežov z uzamknutých šatní
 • zodpovednosť za škodu SVB, predseda SVB
 • zodpovednosť za škodu starostu obce, primátora mesta
 • zodpovednosť za škodu na veciach vnesených a odložených vrátane odcudzenia
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú salmonelózou, listeriózou

Ak máte záujem o poistenie zodpovednosti za škodu, kontaktujte nás.


 • Profesijná zodpovednosť za škodu

doktor ordinacia lekar

 

Ak vaša spoločnosť alebo Vy ako podnikajúca osoba máte zákonom stanovenú povinnosť uzatvoriť poistenie pre prípad spôsobenia škody vyplývajúcej z vašej špecializovanej činnosti, jedná sa o poistenie profesijnej zodpovednosti.

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu Vám poskytne poistné krytie finančných škôd ako aj škody na veci a na zdraví v závislosti od danej profesie.

Základný rozsah poistenia:

 • zodpovednosť za škodu v súvislosti s výkonom poistenej činnosti
 • zodpovednosť za škodu z titulu vlastníctva nehnuteľnosti
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom
 • čisté finančné škody

Možnosti pripoistení:

 • zodpovednosť za škodu na veciach užívaných
 • zodpovednosť za škodu na veciach prevzatých
 • regresy zdravotných poisťovní a socialnej poisťovne

Pre koho je poistenie profesijnej zodpovednosti zo zákona povinné:

 • autorizovaný architekt, autorizovaný inžinier, technik vo výstavbe, autorizovaná osoba
 • lekár, stomatológ, lekárnik, personál v zdravotníckom zariadení
 • advokát, notár, súdny exekútor
 • dražobník, oceňovateľ majetku, patentový zástupca
 • auditor, energetický audítor, daňový poradca
 • insolvenčný psrávca
 • zadávateľ klinického hodnotenia liečiv a klinického hodnotenia zdravotníckeho prostriedku
 • prevádzkovateľ objektu s nebezpečnými látkami
 • výrobca a distribútor tepelnej energie
 • poskytovateľ sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí
 • poisťovací a zaisťóvací maklér a poisťovací agent
 • poľovníctvo
 • prevádzkovateľ dráhovej dopravy na regionálnej a celoštátnej dráhe
 • prevádzkovateľ plavidla vrátane námorného
 • prevádzkovateľ jadrových zariadení
 • prevádzkovateľ lietadla a poskytovanie letovej služby

Ak máte záujem o poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu, kontaktujte nás.


 • Poistenie zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

sala ambulancia chirurgia pohotovost

 

Ak ste doktor, lekár, alebo iný pracovník v zdravotníctve, je s vašou činnosťou spojené aj riziko, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti spôsobíte škodu iným osobám. Môže ísť o škodu spôsobenú na zdraví, majetku alebo zásah do práv na ochranu osobnosti.

Podľa legislatívy je poistenie zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti povinným zmluvným poistením - zákon č. 576/2004 o poskytovaní zdravotnej starostivosti, zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Poskytovatelia na ktorých sa poistenie vzťahuje:

 • ambulancie - všeobecná a všetky druhy špecializácií, ktoré fungujú nezávisle na nemocnici
 • jedno dňová zdravotná starostlivosť - najčastejšie očné laserové centrum, športová traumatológia a laparoskopia, laserová dermatológia, plastická chirurgia
 • lekáreň - lekárenská zdravotná starostlivosť
 • (ako doplnková činnosť k ambulancii) doplnková ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, deti a dorast, zubno-lekárska pohotovostná služba

Čo je poistením kryté:

 • nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť - vrátane nesprávne poskytnutej informácie, rady alebo návodu
 • výkon činnosti u iného poskytovateľa
 • nesprávne požitie prístrojov a nástrojov
 • infekčné ochorenie - zavlečenie alebo rozšírenie infekčného ochorenia - vrátane COVID-19
 • prenos vírusu HIV v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • materiál z ľudského tela - akýkoľvek materál, derivát alebo biosyntetický produkt z ľudského tela
 • nesprávna aplikácia žiarenia - ionizujúce žiarenie, magnetické alebo elektromagnetické pole
 • prednášková činnosť a kongresy - vrátane nesprávne poskytnutej informácie, rady alebo návodu - s územnou platnosťou celý svet
 • nesprávne poskytnutá prvá pomoc - s územnou platnosťou celý svet
 • ochrana osobnosti - peňažná náhrada nemajetkovej ujmy spôsobená zásahom do práva na ochranu poškodeného a jemu blízkej osoby inak ako škodou na zdraví; aj nevedomé a nedbanlivé porušenie povinnosti ochrany osobných údajov-GDPR
 • pokuty, penále a sankcie - udelené zdravotnou poisťovňou za porušenie indikačných a preskripčných obmedzení; Udelené VÚC, MZ SR, ŠÚKL, ÚDZS
 • výkon na zabránenie otehotnenia
 • indikované umelé prerušenie tehotenstva
 • pôrod

Ďalšie možnosti pripoistenia:

 • výkon činnosti u ústavného poskytovateľa - pre ambulantných špecialistov, ktorí chodia slúžiť do nemocnice
 • detská špecializácia - lekári všetkých typov špecializácií, ktorí ošetrujú detských pacientov; bez ohľadu na podiel detských pacientov na celkovom počte pacientov
 • umelé prerušenie tehotenstva za odplatu - t.j. výkon neposkytovaný z verejného ZP
 • kozmetické a plasticko-chirurgické výkony - kozmetické výkony v špecializácii plastická chirurgia, zubné lekárstvo, dentálna hygiena, čeľustná ortopédia, oftamológia, dermatovenerológia, urológia

Rozsah poistného krytia:

 • škoda na zdraví, škoda na veci
 • následná majetková škoda vrátane ušlého zisku poškodeného
 • čistá finančná škoda poškodeného
 • regresné nároky
 • vzájomné nároky - poisteného a spolupoistených osôb
 • retroaktivita - až 3 roky
 • náklady právneho zastúpenia

Ak máte záujem o poistenie zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kontaktujte nás.


 • Poistenie Environmentálnej škody

elektraren fabrika priroda zivotne prostredie

 

Environmentálna škoda znamená závažné nepriaznivé ekologické alebo chemické účinky na vode, pôde a chránených druhoch a chránených biotopoch európskeho významu. Ak v súvislosti svojej podnikatelskej činnosti spôsobíte škodu na životnom prostredí, vzniká Vám povinnosť vynaloženia nákladov na odvrátenie následkov, zabráneniu šírenia či odvrátenie vzniku ekologickej škody.

Produkt Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje plnohodnotné poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd.

Poistenie kryje náklady vynaložené na:

 • nápravu environmentálnej škody
 • náklady na preventívne opatrenia
 • náklady na vyšetrovanie, monitorovanie rozsahu spôsobenej ekologickej škody
 • náklady na odstránenie, vyčistenie postihnutej oblasti
 • náklady na právne zastúpenie

Ak máte záujem o poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, kontaktujte nás.


 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O)

poistenie zodpovednosti ceo

 

Pokiaľ sa manažér - člen predstavenstva, dozornej rady alebo konateľ - dopustí porušenia povinností, ručí celým svojím majetkom ako voči spoločnosti tak aj voči jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám, na rozdiel od pracovno-právnej legislatívy, ktorá určuje maximálnu hranicu ručenia zamestnanca voči zamestnávateľovi.

Akcionár, spoločník, prípadne tretia osoba, no predovšetkým samotná spoločnosť majú zo zákona právo žiadať náhradu škody priamo od člena orgánu spoločnosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O) kryje riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a konateľa spoločnosti a prenáša povinnosť zaplatiť oprávnené odškodnenie spoločnosti z poisteného na poisťovňu.

Pre koho je poistenie určené:

 • akciová spoločnosť
 • spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
 • družstvo
 • iné - individuálne D&O

Na koho sa vzťahuje poistenie zodpovednosťi za škodu spôsobenú D&O - "Directors and Officers liability":

 • člen predstavenstva
 • člen dozornej rady
 • prokurista
 • konateľ spoločnosti

Rozsah poistného krytia:

 • náhrada škody a súdne trovy
 • náklady na obranu - právna ochrana
 • náklady na peňažnú záruku v súdnom procese
 • náklady na predbežné šetrenie pred uplatnením nároku
 • náklady na obnovenie dobrej povesti
 • osobné náklady
 • náklady na nevyhnutnú psychologickú pomoc pri ochorení, ktoré spôsobil stres vyvolaný nárokom

Ďalšie výhody poistenia D&O:

 • doživotná lehota na uplatnenie nárokov poistených osôb na dôchodku
 • poistenie sa automaticky vzťahuje aj na novú dcérsku spoločnosť, nad ktorou poistník získal v priebehu poistnej doby priamo alebo nepriamo kontrolu

Ak máte záujem o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O), kontaktujte nás.