Ďalšie poistenia

POISTENIE PRE OBČANOV
 

 • Poistenie domu, bytu a domácnosti

poistenie domu

 

 Poistenie sa vzťahuje na nasledujúci majetok - rodinný dom, byt, chatu, garáž,    hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, oplotenie, slnečné kolektory a ďalšie vedľajšie stavby a to aj v prípade, že sa vedľajšia stavba nachádza na inom mieste poistenia ako váš rodinný dom, byt alebo chata.

Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu alebo znovuvybudovanie poistenej nehnuteľnosti.

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby.

Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu alebo kúpu novej veci.

 

Ak máte záujem o poistenie domu, bytu alebo domácnosti, kontaktujte nás.

 

 


 

 • Poistenie plavidiel

poistenie plavidiel

 

Poistenie je určené pre všetkých majiteľov malých plavidiel používaných na rekreačné účely, ako napr. plachetníc, motorových člnov, jácht, gumených člnov atď. Kryje škody súvisiace tak s haváriou plavidla, ako aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú takýmto plavidlom.

Ak máte záujem o poistenie plavidiel, kontaktujte nás.

 


 

 • Poistenie zodpovednosti

poistenie zodpovednosti

 

 • Zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti :

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcu z vlastníctva alebo držby stavby (poistenej budovy alebo poistenej vedľajšej stavby).

Poistenie kryje aj škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo držby pozemku, na ktorom poistená stavba alebo vedľajšia stavba stojí.

Napríklad z vášho domu pri víchrici odletí škridla a rozbije okno susediaceho domu.

Ak máte záujem o poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti, kontaktujte nás.


 • Zodpovednosť členov domácnosti :

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu spôsobenú poisteným alebo osobou žijúcou s poisteným v spoločnej domácnosti činnosťou na adrese miesta poistenia domácnosti, starostlivosťou o domácnosť, vedením domácnosti alebo prevádzkou zariadenia domácnosti. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené činnosťou poisteného, osobou žijúcou s poisteným v spoločnej domácnosti alebo zvieratami vo vlastníctve poisteného mimo adresy miesta poistenia - domácnosti.

Náhrada škody je vyplatená v prípade, že napr. vytopíte suseda, vaše deti rozbijú susedovi loptou okno, prípadne spôsobíte škodu na majetku alebo ujmu na zdraví pri športovaní.

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti a poistenie zodpovednosti členov domácnosti je možné dojednať len ako pripoistenie v poistení domu alebo bytu.

Ak máte záujem o poistenie zodpovednosti domácnosti, kontaktujte nás.


 • Zodpovednosť zamestnanca :

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania vás chráni v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobíte škodu, za ktorú zodpovedáte podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Ak máte záujem o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, kontaktujte nás.


POISTENIE PRE PODNIKATEĽOV A FIRMY:

 

 • Flotilové povinné zmluvné poistenie vozidiel/ Flotilové havarijné poistenie vozidiel :

flotilove poistenie

 

Tieto poistné produkty sú určené pre všetkých podnikateľov, ktorí vlastnia vo svojej firme alebo spoločnosti motorové vozidlá. Produkty v poistení vozidiel zabezpečia jednotlivé autá alebo celý vozový park v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo nečakanej živelnej udalosti.

Ak podnikáte a máte vo Vašej firme 5 a viac vozidiel, riziká spojené s prevádzkovaním vozového parku pokrýva flotilové povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

Výhody flotilového poistenia

 • individuálny prístup od vytvorenia ponuky po profesionálnu správu poistenia
 • kompletný prehľad poistených vozidiel s podrobným vyúčtovaním
 • detailný prehľad poistných udalostí a vyhodnocovanie škodového priebehu
 • dohodnuté podmienky platia automaticky aj pre novo zaraďované vozidlá
 • úhrada poisteného za všetky vozidlá jednou platbou
 • jednotný výročný deň pre všetky vozidlá poistené vo flotile
 • výhodné sadzby poistného, komplexný systém zliav a zvýhodnení
 • poistenie na mieru pre každé vozidlo
 • bezplatné asistenčné služby

Ak máte záujem o flotilové poistenie, kontaktujte nás.


 • Poistenie majetku firiem

poistenie majetku

Toto poistenie vám ponúka široké poistné krytie v rámci poistenia budov, hnuteľných vecí a poistenie pre prípad prerušenia prevádzky v dôsledku majetkovej škody. Majetkové poistenie vám zabezpečí finančnú hotovosť potrebnú na rekonštrukciu, nahradenie alebo opravu budov, strojov a zásob.

Ak máte záujem o poistenie majetku, kontaktujte nás.


 • Poistenie prerušenia prevádzky 

prevadzka

 

Toto poistenie vám pokryje fixné náklady a ušlý zisk v prípade poistnej udalosti. Po akejkoľvek živelnej udalosti sa podnik musí čo najrýchlejšie vysporiadať s majetkovou škodou a obnoviť poškodené budovy, zariadenia a zásoby, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti. Škoda na majetku má často za následok obmedzenie alebo úplné zastavenie prevádzky podniku, ktoré môže spôsobiť pokles, prípadne stratu zisku a neschopnosť splácať finančné záväzky. Z poistenia prerušenia prevádzky získa podnik finančnú hotovosť na pokrytie fixných nákladov a ušlého zisku.

Ak máte záujem o poistenie prerušenia prevádzky, kontaktujte nás.


 • Poistenie strojov a elektroniky

poistenie strojov

 

Poistenie strojov a elektroniky vám zabezpečí spoľahlivú poistnú ochranu v prípade poškodenia stroja konštrukčným nedostatkom či zlyhaním ľudského faktora. Zastavenie chodu stroja môže mať negatívny dopad na prevádzku podniku. Poistenie technických rizík vám umožní vykonanie opravy a obnovenie plynulosti výroby v čo najkratšom čase.

Ak máte záujem o poistenie strojov a elektroniky, kontaktujte nás.


 • Poistenie nákladu

poistenie nakladu

 

Štandardné poistenie majetku poskytuje krytie pre hnuteľné vecí na presne vymedzenom mieste poistenia, uvedenom v poistnej zmluve. V prípade, že poistený majetok toto miesto opustí, nie je už ďalej poistením krytý. Poistenie nákladu predstavuje predĺženie poistného krytia Vášho majetku aj počas jeho prepravy z jednej prevádzky do druhej, zo skladu k zákazníkovi, do miesta opravy a pod.

Ak máte záujem o poistenie nákladu, kontaktujte nás.


 • Poistenie zodpovednosti za škodu

zodpovednost za skodu

 

Poistenie zodpovednosti za škodu sa dotýka škôd spôsobených tretím osobám a tým chráni samotnú spoločnosť, ktorá ho má dojednané. V prípade vznesenia nároku treťou osobou poskytne finančné zdroje na odškodnenie poškodenej osoby, naopak bez tohto poistenia by spoločnosť bola nútená vyplatiť náhradu škody z vlastných finančných zdrojov.

Ak máte záujem o poistenie zodpovednosti za škodu, kontaktujte nás.


 • Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

poistenie environment

 

Environmentálna škoda znamená závažné nepriaznivé ekologické alebo chemické účinky na vode, pôde a chránených druhoch a chránených biotopoch európskeho významu.

Produkt Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje plnohodnotné poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd.

Ak máte záujem o poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, kontaktujte nás.


 • Stavebné poistenie

stavba

 

Poistenie stavebných a montážnych prác vám zabezpečí poistné krytie proti rizikám poškodenia majetku v čase výstavby alebo montáže diela spôsobené náhodnou živelnou udalosťou, chybnou prácou alebo chybným materiálom. Poistenie stavebných a montážnych prác sa dojednáva na princípe tzv. "all risks", teda proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vylúčené. Toto poistenie poskytuje ako investorom, tak aj všetkým dodávateľom a subdodávateľom primeranú poistnú ochranu počas celého obdobia výstavby alebo montáže diela.

Ak máte záujem o stavebné poistenie, kontaktujte nás.


 • Poistenie prepravy zásielok

poistenie prepravy

 

Poistenie prepravy zásielky ochráni vašu zásielku pred majetkovou ujmou v prípade poškodenia, zničenia alebo jej straty. Poistený je odosielateľ alebo príjemca zásielky. Poistenie začína okamihom, keď sa zásielka začne nakladať na prvý dopravný prostriedok až do momentu, keď je zásielka zložená z posledného dopravného prostriedku.

Ak máte záujem o poistenie prepravy zásielok, kontaktujte nás.


 • Profesijná zodpovednosť za škodu

profesijna zodpovednostPoistenie profesijnej zodpovednosti za škodu Vám poskytne poistné krytie finančných škôd ako aj škody na veci a na zdraví v závislosti od danej profesie.

Ak máte záujem o poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu, kontaktujte nás.


 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti 

poistenie zodpovednosti ceo

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O) kryje riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a konateľa spoločnosti. Pokiaľ sa manažér - člen predstavenstva, dozornej rady alebo konateľ - dopustí porušenia povinností, ručí celým svojím majetkom ako voči spoločnosti tak aj voči jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám, na rozdiel od pracovno-právnej legislatívy, ktorá určuje maximálnu hranicu ručenia zamestnanca voči zamestnávateľovi. Akcionár, spoločník, prípadne tretia osoba, no predovšetkým samotná spoločnosť majú zo zákona právo žiadať náhradu škody priamo od člena orgánu spoločnosti.

Ak máte záujem o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O), kontaktujte nás.