Cestovné poistenie

Či už cestujete na dovolenku, pracovnú cestu alebo na turistiku, cestovné poistenie je užitočná ochrana pre Vás a Vašich blízkych. Prečo je výhodné uzatvárať si cestovné poistenie a prečo nestačí štandardné (štátne) zdravotné poistenie? Ak si odmyslíme množstvo užitočných pripoistení a zameriame sa iba na hlavnú zložku cestovného poistenia a to poistenie liečebných nákladov, tak hlavná výhoda spočíva vo výške poistného krytia. Ošetrenie, liečba a lieky v zahraničí môžu byť totiž niekoľkokrát drahšie ako na Slovensku.

Klasické (štátne) zdravotné poistenie v zahraničí nemusí nestačiť na pokrytie nákladov na ošetrenie. A na to je tu cestovné poistenie, ktorého limity sú dostatočne vysoké na to, aby tieto náklady pokrylo. Okrem základného krytia (poistenie liečebných nákladov), máte možnosť dojednať aj rôzne užitočné pripoistenia.


Krátkodobé cestovné poistenie

Pri krátkodobom cestovnom poistení si presne dátumom určite dĺžku pobytu v zahraničí. Uplynutím posledného dňa určeného v poistnej zmluve sa poistenie ukončuje automaticky. Nie je teda potrebné doručiť poisťovni výpoveď poistenia.


Ročné cestovné poistenie

Ročné cestovné poistenie je platné celý rok od dátumu určeného v poistnej zmluve.

Je vhodné napríklad pri študijných pobytoch alebo opakujúcich sa služobných cestách do zahraničia.

Pri ročnom cestovnom poistení treba dávať pozor na podmienky poisťovní. V niektorých môže byť podmienkou povinnosť návratu na Slovensko napríklad po 3 mesiacoch pobytu čo i len na jeden deň. V iných poisťovniach môže byť krytý pobyt v zahraničí nepretržite počas celého roka.


Krytie poisťovní

Základným poistným krytím v cestovnom poistení je poistenie liečebných nákladov. Ďalšie pripoistenia môžu poisťovne ponúkať v jednotlivých balíkoch alebo je možné pripoistenia dojednať jednotlivo.

Je potrebné pozorne sledovať aké riziká pri cestovnom poistení poisťovne kryjú a pri akých činnostiach. Niektoré poisťovne môžu pri účele cesty napríklad dovolenka/turizmus kryť aj bežné letné a zimné športy, iné poisťovne môžu kryť len letné športy. Ak sa teda chystáte na zimnú dovolenku do Álp na lyže, skontrolujte si, či toto riziko kryje cestovné poistenie danej poisťovne v základnom poistení alebo je potrebné pripoistiť rizikové športy.

Pred cestou si správne poistite všetky riziká, ktorým môžete byť vystavený. Odporúčame, aby ste si pozorne prečítali čo jednotlivé poisťovne akceptujú ako bežný šport a aké športové činnosti už patria do rizikových športov danej poisťovne. Všetky potrebné informácie nájdete v ponuke poistenia.


Poistenie do hôr

Poistenie do hôr sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky a kryje náklady spojené s výkonom záchranných a pátracích činností.

Patria sem tieto činnosti záchranných služieb:

  • vyhľadávanie a vyslobodzovanie
  • poskytovanie prvej pomoci
  • preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia
  • preprava z horskej oblasti do zdravotníckeho alebo ubytovacieho zariadenia
  • preprava osoby v tiesni

Tieto náklady sa často krát vyšplhajú na niekoľko tisíc eur a preto je pre tieto prípady určite výhodné uzatvorenie poistenia do hôr.


Poistenie liečebných nákladov

Poistenie liečebných nákladov je základným poistným krytím v cestovnom poistení. Poistenie kryje liečebné náklady, ktoré vzniknú pri ošetrení, liečení a hospitalizácii v zahraničí. Poistenie liečebných nákladov pokrýva aj náklady na lieky, liečivá a ďalšie úkony nevyhnutné na transport, diagnostikovanie a liečbu pri chorobe alebo zranení osôb.


Pripoistenia:

Úrazové poistenie

Na rozdiel od poistenia liečebných nákladov, úrazové poistenie preplatí odškodné za ťažkosti spojené s úrazom takzvané „bolestné“, poprípade vyplatí sumu pri trvalých následkoch úrazu.

 

Pripoistenie zodpovednosti

Pripoistenie všeobecnej zodpovednosti je typom poistenia, ktoré kryje škody spôsobené vami, vašimi deťmi, poprípade aj domácim miláčikom tretím osobám. Nedopatrením sa  môže komukoľvek stať, že rozbije niečo v hoteli, v ktorom je na dovolenke ubytovaný, alebo dieťa nechtiac obleje a zničí mobilný telefón inému dovolenkárovi. Presne takéto prípady kryje poistenie zodpovednosti.

 

Pripoistenie batožiny

Toto pripoistenie poskytne finančné odškodnenie v prípade poškodenia, odcudzenia alebo straty batožiny.

 

Pripoistenie právnej ochrany

Pripoistenie zabezpečí odbornú právnu pomoc v situáciách, kedy si budete chcieť svoje nároky riešiť súdnou cestou. Poistenie kryje náklady na služby právnika a právnej ochrany.

 

Poistenie storna zájazdu

Poistenie storno zájazdu kryje finančnú stratu v prípade neočakávaných situácií, kedy ste nútení zrušiť vašu už zaplatenú dovolenku, letenku či ubytovanie. Uzatvorenie poistenia je vhodné najmä pri maloletých deťoch, ktoré zvyknú často náhle ochorieť.

 

Poistenie rizikových športov

Poskytuje poistné plnenie pri úrazoch alebo škodách, ktoré vzniknú pri športových aktivitách poisťovňou definovaných ako rizikové športy.

Štandardné cestovné poistenie zvyčajne kryje bežné letné a niektoré zimné športy. Ľudia si však často neuvedomujú, čo do týchto bežných športov patrí a čo už nie. Tak napríklad do bežných letných športov môže patriť šnorchlovanie v mori, ale napríklad potápanie s kyslíkovou fľašou už patrí do rizikových športov. Zo zimných športov napríklad lyžovanie na upravených zjazdovkách môže poisťovňa definovať ako bežný šport, naproti tomu napríklad taký snowboarding na neupravených zjazdovkách v takzvaných free ride zónach môže poisťovňa definovať ako rizikový šport alebo ho dokonca z poistenia úpne výlúčiť. Ak teda plánujete aktívnu dovolenku so športom, uistite sa, že všetky športové aktivity máte cestovným poistením kryté.

 

Pracovná cesta

Pripoistenie Pracovná cesta je určené pre klientov, ktorí budú v zahraničí vykonávať pracovnú činnosť. Jedná sa o cestu, alebo pobyt, ktorého súčasťou je i výkon pracovnej činnosti poisteného, cesta a pobyt za účelom zárobku, charitatívna činnosť, au-pair. Za pracovnú cestu sa nepovažujú práce v pracovnom či inom obdobnom pomere k zahraničnému subjektu alebo práce bez pracovného povolenia.

 

Chronické ochorenia

Pripoistenie určené pre klientov, ktorí sa dlhodobo liečia na nejakú chorobu. Chronická choroba je choroba, ktorá bola diagnostikovaná poistenému pred dojednaním poistenia a poistený je nastavený na chronickú liečbu, je sledovaný v dispenzárnej starostlivosti príslušného odborného lekára.


Spôsob úhrady poistného

Poistenie dojednané na našom webe poistenie247.sk nadobúda platnosť dátumom uvedeným v Návrhu poistnej zmluvy a včasným zaplatením poistného. Platobné údaje Vám pošleme do mailu spolu s ostatnými dokumentami. Sú to platobné údaje poisťovne, v ktorej ste si prostredníctvom nášho portálu dojednali poistenie, a teda platíte priamo poisťovni.

Platbu môžete realizovať prostredníctvom internet bankingu alebo na pobočke v banke úhradou na účet poisťovne.


Postup pri poistnej udalosti

Ak vznikla poistná udalosť, či už ide o úraz, stratu, poškodenie alebo odcudzenie batožiny, dokladov alebo iných vecí, kontaktujte asistenčné služby poisťovne, v ktorej máte uzatvorené cestovné poistenie. Na asistenčnej kartičke k cestovnému poisteniu nájdete všetky dôležité informácie, kontakty, číslo poistnej zmluvy a číslo na asistenčnú službu. Asistenčná služba vám poradí ako postupovať v prípade poistnej udalosti a aké dokumenty, potvrdenia a účtenky budete potrebovať pre likvidáciu poistnej udalosti poisťovňou.

Asistenčná kartička Vám príde do mailu spolu s ostatnými dokumentami.


Čo ovplyvňuje cenu cestovného poistenia:

Cenu, ktorú zaplatíte za cestovné poistenie ovplyvňujú najmä tieto faktory:

  • Účel cesty – pri cestovnom poistení kde budete väčšinu času relaxovať bude cena nižšia ako napríklad pri dovolenke kde sa chystáte vykonávať rôzne aktivity, poprípade aj rizikové športy
  • Rozsah a počet pripoistení krytých poisťovňou – na cenu vplývajú rôzne pripoistenia, ktoré si môžete dojednať k základným rizikám krytým poisťovňou, ako napríklad pripoistenie batožiny, zodpovednosti za škodu, storna zájazdu, a iné
  • Územná platnosť poistenia – pre územnú platnosť Európa bude poistné nižšie ako napríklad pre územnú platnosť Európa plus svet
  • Doba platnosti poistenia – čím je dlhší váš pobyt v zahraničí, tým je aj cena poistenia vyššia
  • Rizikovosť poisteného – klienti v dôchodkovom veku sú pre poisťovne už rizikovejší, teda aj poistné je o niečo drahšie


 

Vypočítajte si najvýhodnejšie cestovné poistenie

Vypočítať cenu