Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Cestovné poistenie

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ponúka cestovné poistenie v zahraničí so štandardným Poistením liečebných nákladov, v  rámci ktorého poistná ochrana zahŕňa Ambulantnú zdravotnú starostlivosť, vrátane predpísaných liekov, Hospitalizáciu, Prepravu do zdravotníckeho zariadenie, vrátane cesty späť, Operáciu, Akútne zubné ošetrenie (do limitu 335€), Ubytovanie sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii, vrátene jej prepravy (do limitu 1200€), Prevoz poisteného do vlasti (repatriácia), Prevoz telesných pozostatkov do vlasti (repatriácia), Náklady na záchrannú činnosť vynaložené v súvislosti s úrazom, náhlym ochorením alebo smrťou.

Okrem poistenia liečebných nákladov cestovné poistenie zahŕňa aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodupoistenie doplnkových asistenčných služieb.

Naviac poisťovňa ponúka Poistenie storno poplatkov, alebo Poistenie storno špeciál, Poistenie nákladov na záchrannú činnosť v zahraničí, Poistenie doplnkových asistenčných služieb.

Platobné podmienky: Poistné je splatné jednorázovo.

K akceptácii návrhu a uzavretiu poistnej zmluvy s podmienkami uvedenými v návrhu, dôjde zaplatením poistného (čl. 1 ods. 44) VPP-CP), počas doby platnosti návrhu a vo výške uvedenej v návrhu. Ak nebude poistné zaplatené riadne a včas, návrh zanikne, a na jeho základe poistná zmluva nebude môcť vzniknúť.

Vypočítajte si najvýhodnejšie cestovné poistenie

Vypočítať cenu