Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie je druh poistenia, ktoré kryje škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Uzatvorenie poistenia  PZP je povinné zo zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Motorovým vozidlom sa rozumie samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz.

Poistenie PZP teda kryje finančné škody, ktoré spôsobíte svojím vozidlom iným. Kryje škody na zdraví a majetku a prenáša povinnosť uhradiť škodu z vinníka na poisťovňu. V prípade neuzatvorenia, alebo nezaplatenia PZP hrozí pokuta až 3300 eur a pri zavinení dopravnej nehody platí vinník poškodenému škodu z vlastných zdrojov.

Prečo je potrebné mať uzatvorené PZP? 

Povinné zmluvné poistenie, okrem toho že je zo zákona povinné vás chráni pred nemalými finančnými stratami, ktoré v dôsledku dopravnej nehody môžete priamo, alebo nepriamo spôsobiť.

Ako zo zákona vyplýva „vodič, ktorý zapríčiní dopravnú nehodu prevádzkou motorového vozidla, nesie zodpovednosť za všetky vzniknuté škody a je povinný poškodeným stranám tieto škody nahradiť“.


Platnosť poistenia

Poistenie nadobúda platnosť dňom a hodinou určenou klientom v poistnom návrhu a včasnou úhradou v termíne splatnosti. Poistenie  sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistné obdobie je jeden rok. Pokiaľ teda nie je poistenie vypovedané pred koncom poistného obdobia, automaticky sa predlžuje o ďalšie poistné obdobie bez nutnosti uzatvárať novú poistnú zmluvu. V prípade papierovej zmluvy je potrebný k platnosti zmluvy aj podpis klienta. Výhodou poistenia online je, že zmluvu uzavriete zaplatením, teda bez nutnosti podpisu.


Ceny PZP 

Ak chcete na poistnom ušetriť, je pre vás ideálnym riešením porovnanie PZP a ich cien u všetkých poisťovní. Predstavte si ale koľko času by vám zabralo všetky ich obehať. A to by ste sa ešte ani nedopracovali k tak výhodnej cene ako vám ponúka naša on-line kalkulačka PZP poistenia. Načo teda behať. Pohodlne sa usaďte a za minútku tu máte najlepšiu ponuku od všetkých poisťovní na trhu. Vďaka silnej sieti v ktorej pôsobíme máte v cene poistenia už započítané maximálne možné zľavy a vy si teda môžete pohodlne vybrať a uzavrieť to najvýhodnejšie online poistenie.


Potvrdenie o uzatvorení poistenia PZP

OD 01.10.2019 sa zrušuje Biela karta a vydáva už len ZELENÁ KARTA, ktorá slúži ako potvrdenie o uzatvorenom PZP na Slovensku aj v zahraničí.

Potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia tvorí poistná zmluva, biela karta a zelená karta. Ako doklad o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení je vodič motorového vozidla povinný nosiť pri sebe bielu a zelenú kartu.

 • Biela karta – slúži ako potvrdenie o uzatvorení PZP pre územie SR. Vodič motorového vozidla sa bielou kartou preukazuje pri cestných kontrolách, alebo aj na dopravnom inšpektoráte pri prihlasovaní vozidla do evidencie.
 • Zelená karta – slúži ako medzinárodný doklad o uzatvorenom poistení a vodič sa zelenou kartou preukazuje v zahraničí.

Zelenú kartu ste povinný mať pri sebe v týchto krajinách: Albánsku (AL), Bosne a Hercegovine (BIH), Bielorusku (BY), Izraeli (IL), Iráne (IR), Maroku (MA), Moldavsku (MD), Macedónsku (MK), Rusku (RUS), Čiernej Hore a Srbsku (SRB), Tunisku (TN), Turecku (TR), Ukrajine (UA).

Je však vhodné mať ju pri sebe aj v ostatných krajinách, pretože v prípade dopravnej nehody ju od vás polícia bude vyžadovať.


Výpoveď poistenia. 

Výpoveď poistenia sa podáva formou žiadosti, ktorú si môžete vygenerovať a stiahnuť aj na našej stránke. Vyplnenú žiadosť potom doručíte osobne, alebo doporučenou poštou poisťovni v ktorej máte uzatvorené poistenie. Pozor, poistenie môžete vypovedať najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom poistenia. To znamená, ak výročným dňom poistenia je napríklad 31.12 (dobu platnosti poistenia nájdete napríklad aj na bielej a zelenej karte), žiadosť musí byť poisťovni doručená najneskôr 6 týždňov pred týmto dátumom.


Ďalšie dôvody zániku zmluvy:

 • Zmena vlastníka vozidla pri jeho predaji inému majiteľovi (predaj, prepis vozidla)
 • Zánik predmetu poistenia, t.j. poisteného vozidla, napríklad v prípade jeho krádeže, totálnej škody po havárii alebo v inej situácii, keď je vozidlo vyradené z evidencie motorových vozidiel
 • Dohodou medzi poisťovňou a poistníkom alebo podľa osobitného predpisu, ktorý je uvedený v poistných podmienkach
 • Nezaplatením poistného 

Krytie poisťovní z PZP.

Poistenie PZP kryje nasledovné riziká:

 • finančné škody spôsobené pri ujme na zdraví 
 • škody, ktoré vznikli poškodením, zničením
 • ušlý zisk.

Zákonný minimálny limit poistného krytia pri PZP je  5 240 000€ / 1 050 000€. Niektoré poisťovne ponúkajú vyššie limity krytia. Limit poistného krytia znamená maximálne finančné plnenie vynaložené na jednu poistnú udalosť za poistné obdobie a to 5 240 000 € na škody spôsobené na zdraví a 1 050 000 € milión na škody spôsobené na majetku.


Prihlásenie vozidla a zmeny v evidencii. 

Pri prepise vozidla dopravý inšpektorát vyžiaduje doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia. Tento doklad predstavuje Návrh poistnej zmluvy a Zelená karta, ktorú po uzatvorení poistenia na našej stránke dostanete ihneď do mailu spolu s ostatnými dokumentami. Dokumenty si môžete vytlačiť.

Ak prihlasujete vozidlo mimo okresu, alebo nové vozidlo a neviete nové EČV, nezabudnite ho po pridelení dohlásiť do poisťovne spolu s číslom nového technického preukazu. Naši klienti môžu nové pridelené evidenčné číslo nahlásiť aj prostredníctvom našej webstránky v sekcii pre klientov - zmena EČV vypísaním a odoslaním formulára. My sa už o všetko postaráme.


PZP pripoistenia. 

Na stránke poistenie247.sk nájdete ponuku pripoistení rizík ku klasickému PZP a máte možnosť vyskladať si tak poistenie aké Vám presne vyhovuje. Niektoré pripoistenia ponúkajú poisťovne bezplatne k PZP, niektoré za príplatok.

Druhy pripoistení k PZP: 

 • asistenčné služby – poskytnú asistenciu v nepredvídateľných situáciách a pomoc pri poistnej udalosti 24 hodín denne
 • úraz – poskytuje odškodnenie pri úraze vo vozidle a pri niektorých poisťovniach aj mimo vozidla v jeho blízkosti
 • živel – poskytuje poistné plnenie pri škodách spôsobených živlom , napríklad požiar, blesk, povodeň, záplava, zosuv pôdy, pád lavín, pád cudzích predmetov, výbuch, víchrica, krupobitie, zemetrasenie, pád ľadovcov, ťarcha snehu ...
 • batožina – poskytne plnenie v prípade poškodenia alebo zničenia batožiny a vecí v nej prepravovanej vo vozidle
 • výtlk – kryje škody na diskoch a pneumatikách spôsobené zlým stavom vozovky
 • vlastná škoda – kryje škody, ktoré si spôsobí majiteľ neúmyselne na vlastnom vozidle
 • zver – kryje škody spôsobené pri strete so zverou
 • náhradné vozidlo – poskytne náhrady finančných nákladov vynaložené za nájom náhradného vozidla dokiaľ je vaše vozidlo nepojazdné
 • sklo – kryje škody spôsobené na sklenených častiach vozidla
 • krádež a vandalizmus – poskytne poistné plnenie v prípade krádeže vozidla alebo jeho časti a v prípade vandalizmu

PZP asistenčné služby 

Poisťovne ponúkajú v cene dojednaného PZP poistenia aj jednotlivé asistenčné služby. Asistenčné služby sú užitočné služby, ktoré vám pomôžu v rôznych nepríjemných situáciách s ktorými sa môžete stretnúť, napríklad odtiahnutie vozidla pri nehode, alebo nocľah v hoteli pri poruche vozidla v zahraničímnoho ďalších. Odporúčame venovať pozornosť tomu, ktorá poisťovňa ponúka aké bezplatné asistenčné služby. O rozsahu asistenčných služieb jednotlivých poisťovní sa dozviete na našej stránke  sekcii poisťovne kliknutím na konkrétnu poisťovňu.


Spôsob úhrady poistného. 

Poistenie dojednané na našej online web stránke nadobúda platnosť dátumom uvedeným v Návrhu poistnej zmluvy a včasným zaplatením poistného. Platobné údaje vám systém vygeneruje v poslednom kroku v našej online kalkulačke poistenia. Tak isto Vám platobné údaje pošleme do mailu spolu s ostatnými dokumentami. Sú to platobné údaje poisťovne v ktorej ste si prostredníctvom nášho portálu dojednali poistenie, a teda platíte priamo poisťovni.

Platbu môžete realizovať prostredníctvom internet bankingu, alebo na pobočke v banke úhradou na účet poisťovne.


Čo vplýva na cenu PZP: 

Na výpočet ceny za PZP majú hlavný vplyv tieto 3 faktory:

Údaje o vozidle: zdvihový objem valcov (cm³), výkon (kW), rok výroby vozidla, hmotnosť vozidla a ďalšie

Údaje o držiteľovi: právna forma (fyzická osoba, právnická osoba, SZČO), vek držiteľa, mesto evidencie vozidla (PSČ), doba bez poistnej udalosti a pod.

Špecifické údaje: zľavy a bonusy pre existujúcich klientov poisťovne, osoby so zdravotným postihnutím, klientov partnerských subjektov 


Amortizácia.

Amortizácia predstavuje postupné znižovanie hodnoty vozidla na základe jeho veku a počtu odjazdených kilometrov. Ak vám teda iný účastník poškodil staršie vozidlo, poisťovňa si pri preplácaní škody z PZP uplatní zhodnotenie vozidla, ktoré odpočíta od nákladov na opravu, ku ktorej malo prísť v dôsledku namontovania nových dielov do staršieho vozidla. Rozdiel spôsobený amortizáciou si poškodený musí doplatiť sám. V preklade to znamená, že v prípade, že na vašom staršom vozidle vymenia nárazník (starý za nový), zvýši sa tým hodnota vášho vozidla. Na základe toho vám poisťovňa, v ktorej mal vinník nehody uzatvorené PZP, uhradí nový diel len čiastočne.

Dobrou správou je, že v súčasnosti už väčšina poisťovní amortizáciu neuplatňuje.


Výluky z poistenia. 

Dôležitým odsekom vo všeobecných poistných podmienkach poisťovní sú výluky z poistenia. Spresňujú situácie kedy poisťovňa nie je povinná plniť.

Príklady výluk z postenia: alkohol, drogy, úmyselný trestný čin, nedostatočná údržba, neplatné vodičské oprávnenie
 

Užitočné dokumenty

Vypočítajte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie

Vypočítať cenu