Havarijné poistenie

Havarijné poistenie, inak nazývané aj Kasko je druh dobrovoľného poistenia, ktorým si poistený chráni svoje vozidlo pred finančnými stratami vzniknutými pri škodách z neúmyselnej vlastnej viny, alebo pri škodách ktorým nevedel zabrániť, a toto riziko za poisteného preberá poisťovňa.

Aj najlepší vodič sa v živote môže dostať do nemilej situácie kedy nedokáže zabrániť dopravnej nehode. Zvyčajne ide o zlomky sekúnd nepozornosti a nehoda je na svete. Povinné zmluvné poistenie síce chráni škody na zdraví a majetku, ktoré spôsobíte druhým, vaše vozidlo už ale neochráni. A nehovoriac o škodách, ktoré neviete ovplyvniť ako krádež, vyčíňanie živlov, vandalizmus a podobne.

A na to je tu Havarijné poistenie.

Plnohodnotné havarijne poistenie „all risk“ , kryje nasledovné riziká:

 • Havária, poškodenie alebo zničenie vozidla

 • Škody na vozidle spôsobené živelnou udalosťou (krupobitie, záplava, požiar, pád stromu, víchrica, ...)

 • Odcudzenie vozidla, alebo jeho časti (autorádio, disky z ľahkých zlatin, ...)

 • Vandalizmus, krádež alebo lúpežné prepadnutie

 • Stret so zverou, poškodenie hlodavcami

Havarijné poistenie sa vyžaduje napríklad pri leasingu, alebo autoúvere. Je to z dôvodu že banka alebo leasingovka je do ukončenia leasingu alebo úveru vlastníkom vozidla a chráni si tak svoj majetok pred prípadným poškodením alebo zničením.


Spoluúčasť

Spoluúčasť znamená výšku podielu poistníka na škodovej udalosti. Môže byť vyjadrená percentuálne, konkrétnou fixnou sumou alebo ich kombináciou.

Platí zásada, že čím je spoluúčasť vyššia, tým je havarijné poistenie lacnejšie. Poisťovne ponúkajú na výber z viacero spoluúčastí a klient si môže vybrať, aká je pre neho najviac akceptovateľná v porovnaní s výškou poistného. Tu sa však klient musí správne rozhodnúť či chce mať čo najlacnejšie poistenie a k tomu prislúchajúcu vyššiu spoluúčasť v prípade poistnej udalosti alebo zaplatí o niečo viac na poistnom, ale v prípade poistnej udalosti sa bude na škode spolupodieľať minimálne, poprípade vôbec.

Najviac citeľná je spoluúčasť na malých škodách.

Príklad:

Klient ma poškodené čelné sklo a náklady na výmenu sú 500€. V poistnej zmluve klienta je dohodnutá spoluúčasť 4% minimálne 200€. Poisťovňa klientovi vyplatí poistné plnenie ponížené o spoluúčasť čiže 300€. Zvyšných 200€ klient zaplatí servisu z vlastného. V tomto prípade by pre klienta bolo výhodnejšie poistenie so spoluúčasťou napríklad 5% minimálne 66€, poprípade s nulovou.

Kedy sa započítava spoluúčasť z fixnej sumy a kedy z percenta?

Odpoveď je jednoduchá. Uplatňuje sa vždy vyššia suma.

Pre príklad použijeme poistenie s jednou z najbežnejších spoluúčastí 5%, minimálne 165€.

 

Príklad 1: Škoda na vozidle predstavuje sumu 3000€.

5% z 3000€ sa rovná 150€.

Suma je nižšia ako minimálna spoluúčasť, klient teda na spoluúčasti zaplatí 165€.

 

Príklad 2: Škoda predstavuje sumu 10 000€.

5% z 10 000 sa rovná 500€.

Klient zaplatí na spoluúčasti 500€, pretože suma vypočítaná z percentuálnej sadzby spoluúčasti je vyššia, ako fixná suma 165€.

Najčastejšie spoluúčasti:

 • 5% minimálne 150€
 • 5%, minimálne 165€
 • 4% minimálne 200€
 • 2%, minimálne 66€
 • Fixná spoluúčasť 100€ , 150€, 200€ , 300€
 • 10%, minimálne 330€
 • havarijné poistenie bez spoluúčasti

Havarijné poistenie – hodnota nového vozidla alebo aktuálna?

Základný parameter poisťovní pre výpočet havarijného poistenia je určenie hodnoty poisťovaného vozidla.

Havarijné poistenie na novú cenu – táto cena predstavuje hodnotu vozidla kupovaného v čase keď bolo úplne nové, bez obchodných zliav, čiže v plnej cenníkovej cene. Pri väčšine vozidiel sa na výpočet používa cena nového vozidla, niektoré druhy vozidiel (ide o staršie vozidlá) sa však dajú poistiť aj na obstarávaciu cenu.

Havarijné poistenie na obstarávaciu cenu – pri takomto druhu poistenia sa pri vozidle zohľadňuje časové opotrebenie. V prípade poistenia na obstarávaciu hodnotu, poisťovňa určuje cenu podľa oceňovacieho systému na základe aktuálnych parametrov .


Územná platnosť havarijného poistenia

Havarijné poistenie sa v poistnej zmluve štandardne dojednáva na územnú platnosť geografickú Európu.

Pri niektorých druhoch havarijného poistenia je možné dojednať územnú platnosť iba na Slovenskú a Českú republiku alebo v iných prípadoch naopak rozšíriť o vybrané štáty. Ak cestujete autom aj do vzdialenejších štátov Európy, pozorne si prečítajte vo všeobecných poistných podmienkach poisťovne (k stiahnutiu na našej stránke, dostanete ich aj do e-mailu po uzatvorení poistenia), či sa daná krajina nenachádza vo výlukách - čo znamená, že škody v tejto krajine nie sú poistením kryté. Mohlo by sa stať, že si dojednáte havarijné poistenie s územnou platnosťou Európa, avšak vo výlukách poisťovne sa môžu nachádzať krajiny ako napríklad Turecko, Srbsko, alebo Bosna a Hercegovina aj keď geograficky do Európy patria.


Poistné plnenie poisťovní

Pri akejkoľvek poistnej udalosti uplatňovanej z havarijného poistenia, poisťovňa odpočítava spoluúčasť z vyplácanej poistnej sumy, ak je dojednaná.

Ak má klient nárok, poisťovňa mu pri poškodení vozidla vyplatí sumu zodpovedajúcu výške nákladov vynaložených na opravu. Sumu tvoria náklady na nákup napríklad, náhradných dielov, cena práce, poprípade lak a podobne.

Pri odcudzení vozidla dochádza k plneniu poisťovne až po ukončení šetrenia políciou. Vypláca sa aktuálna trhová hodnota vozidla v čase poistnej udalosti.

Poškodenie vozidla v takom rozsahu, že je oprava z pohľadu poisťovne už nerentabilná, poisťovňa nazýva totálnou škodou. V prípade totálnej škody z havarijného poistenia poisťovňa vypláca sumu aktuálnej trhovej ceny vozidla zníženú o spoluúčasť a použiteľných zvyškov vozidla.


Havarijné poistenie – asistenčné služby

Poisťovne k havarijnému poisteniu poskytujú aj rôzne služby pod názvom asistenčné služby. Asistenčné služby sú určité služby pomoci pre klientov poisťovní v prípade nepríjemných udalostí na cestách. Do asistenčných služieb patria služby ako napríklad bezplatný odťah vozidla, oprava defektu na mieste, preplatenie hotela v prípade nehody v zahraničí ako aj rôzne právne služby ako tlmočník na telefón a mnoho ďalších. Balíčky asistenčných služieb poisťovní si môžete pozrieť na našej stránke v sekcii poisťovne → asistenčné služby.


Totálna škoda

Totálna škoda je označenie pre poškodenie vozidla v takej veľkej miere, že náklady na opravu by prevýšili aktuálnu trhovú hodnotu vozidla.

Poisťovne pri posudzovaní totálnej škody nepoužívajú rovnaký model určenia výšky škody. Čo to znamená? Posudzovanie totálnej škody poisťovňami sa pohybuje v rozmedzí od 70% až po 100% vynaložených nákladov na opravu, v porovnaní s aktuálnou cenou vozidla. V prípade, ak poisťovňa škodu na vozidle označí ako totálnu, nebude vyhotovovať kalkuláciu na opravu, ale bude postupovať nasledovným spôsobom. Poistné plnenie prebieha tak, že poisťovňa vypláca aktuálnu trhovú cenu vozidla poníženú o spoluúčasť a hodnotu použiteľných zvyškov vozidla (vraku). Teda nie hodnotu, akú malo vozidlo keď ste ho kupovali, ale aktuálnu hodnotu v čase poistnej udalosti, mínus spoluúčasť, mínus hodnota použiteľných zvyškov (vraku).
 

Ako poisťovňa zistí hodnotu použiteľných zvyškov vozidla?

Pre určenie hodnoty použiteľných zvyškov vozidla (vraku) poisťovňa zrealizuje dražbu so svojimi partnermi. Najvyššia ponuka vyhráva a o túto sumu si poisťovňa zníži poistné plnenie. Vy sa môžete rozhodnúť či vrak odpredáte alebo si ho ponecháte. Samozrejme ak o to budete mať záujem, tak vám odpredaj vraku poisťovňa bezplatne zrealizuje. Sumu za použiteľné zvyšky (vrak) nebude vyplácať poisťovňa, ale partner, ktorý ho vydražil.

 

Príklad prípadu totálnej škody z Havarijného poistenia: Pre príklad použijeme vozidlo s aktuálnou trhovou hodnotou 10 000 a havarijné poistenie s fixnou spoluúčasťou 199€. Ak poisťovňa na vozidle ohodnotí škodu ako totálnu, výpočet plnenia by mohol vyzerať asi takto.

10 000 – (aktuálna trhová hodnota)

-199 – (spoluúčasť)

-2500 – (hodnota použiteľných zvyškov), (individuálne, závisí od poškodenia)

7 301 – (suma, ktorú vám vyplatí poisťovňa)

(2500€ za použiteľné zvyšky vozidla Vám vyplatí partner poisťovne, ak budete mať záujem o predaj)
 


 

Čo znamená hodinová sadzba?

Pri dojednávaní havarijného poistenia sa pri niektorých poistných produktoch môžete stretnúť s pojmom hodinová sadzba. Hodinová sadzba znamená maximálnu hornú hranicu poistného plnenia za hodinu prác na opravách poškodeného vozidla. Pri voľbe takéhoto poistného produktu môžete síce niečo ušetriť na poistnom, ale zároveň sa aj obmedziť pri výbere servisu v prípade poistnej udalosti. Môžete sa napríklad stretnúť s produktom havarijného poistenia, kde bude hodinová sadzba obmedzená limitom do 50€. V autorizovaných (značkových) servisoch, hlavne pri stredných vyšších a vyšších triedach automobilov, sa môže veľmi ľahko stať, že táto suma nebude stačiť. Pri oprave v autorizovanom servise budete teda musieť doplatiť rozdiel v sume alebo sa o tieto servisy obmedziť.
 


Bonusové a nebonusové poistenie (Uplatnenie bonusovej a nebonusovej zľavy)

Pri havarijnom poistení (podobne ako aj pri PZP) je možné uplatniť bonusovú alebo nebonusovú zľava. Bonusovú zľavu si viete uplatniť potvrdením o bez škodovom priebehu. Toto potvrdenie vydáva poisťovňa po ukončení poistnej zmluvy a Vám stačí doložiť potvrdenie pri uzatváraní novej zmluvy. Nebonusovú zľavu môžete získať bez dokladania potvrdenia o bez škodovom priebehu, takzvaným čestným prehlásením. Nejde pritom o žiadny dokument, ktorý by ste museli niekam nosiť. Vo formulári pre výpočet havarijného poistenia čestne vyznačíte informáciu o škodovom priebehu za posledných 5 rokov, a ak ste za posledné  roky nezavinili žiadnu škodu, automaticky Vám bude do poistenia započítaná zľava vo výške až do 50%. V kombinácii s ostatnými zľavami sa tak môžete dostať na zľavu na poistnom až 70%.
 


Výluky z poistenia

Vo všeobecných poistných podmienkach poisťovní sa nachádza odsek s názvom výluky z poistenia. Výluky z poistenia spresňujú situácie kedy poisťovňa nie je povinná plniť, alebo plniť len čiastočne.

Príklady výluk z postenia: alkohol, drogy, úmyselný trestný čin, nedostatočná údržba, neplatné vodičské oprávnenie, neplatná STK, EK.


Výpoveď havarijného poistenia.

Postup pri vypovedaní zmluvy havarijného poistenia je totožný ako pri PZP. Poisťovni je potrebné doručiť vyplnenú výpoveď poistnej zmluvy a to najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Poistným obdobím je jeden kalendárny rok a dátum konca nájdete v poistnej zmluve. Vyplnenú žiadosť je treba doručiť do poisťovne.

 

Ďalšie dôvody zrušenia havarijného poistenia:

 • krádež vozidla
 • totálna škoda na vozidle
 • prepis vozidla na iného majiteľa
 • neplatenie poistného
 • dohodou s poisťovňou

Faktory vplývajúce na cenu:

 • poistná suma – určuje sa na základe faktúry od predajcu (pri nových vozidlách) alebo podľa obstarávacej, resp. zostatkovej ceny (staršie vozidlá).
 • vek vodiča/držiteľa motorového vozidla – mladší vodiči do 25 – 30 rokov môžu byť pre poisťovne rizikovejší, preto lepšiu cenu získajú starší a skúsenejší vodiči.
 • región – na cenu havarijného poistenia má tiež vplyv miesto okresu, v ktorom je vozidlo prihlásené. Štatistiky poisťovní hovoria, že vodiči jazdiaci vo väčších mestách majú viac poistných udalostí ako vodiči z menších miest a obcí.
 • značka a vek vozidla – poisťovne majú vytypovaný zoznam rizikových značiek motorových vozidiel, na ktoré uplatňujú vyššiu sadzbu, čo sa odráža aj na cene poistného.
 • technické parametre vozidla – výkon (kW) a/alebo objem (cm3).
 • spoluúčasť – čím väčšou mierou je klient ochotný podieľať sa na poistnom plnení, tým lepšiu cenu získa. Spoluúčasť je často stanovená v percentách a v minimálnej výške v eurách, ktoré určujú podiel klienta na úhrade v prípade vzniknutej poistnej udalosti.

Spôsob úhrady poistného

Poistenie dojednané prostredníctvom našeho portálu nadobúda platnosť dátumom uvedeným v Návrhu poistnej zmluvy a včasným zaplatením poistného. Platobné údaje sú uvedené priamo v poistnej zmluve. Takisto Vám platobné údaje pošleme do e-mailu spolu s ostatnými dokumentami. Sú to platobné údaje poisťovne, v ktorej ste si prostredníctvom nášho portálu dojednali poistenie, a teda platíte priamo poisťovni.

Platbu môžete realizovať prostredníctvom internet bankingu alebo na pobočke v banke úhradou na účet poisťovne.

 

Dôležité!

Ak sa havarijné poistenie uzatvára na už používané-jazdené vozidlo, nadobúda platnosť až po vstupnej fotoobhliadke vozidla. Ohľadne dohodnutia vstupnej obhliadky Vás budeme kontaktovať do 24 hodín od uzatvorenia Návrhu poistnej zmluvy.

Vypočítajte si najvýhodnejšie havarijné poistenie

Vypočítať cenu