28 May 2020 | PZP

Zelená karta už aj v bielo čiernej farbe.

zelena karta pzp

Slovenská kancelária poisťovateľov (ďalej len SKP) informuje na svojich webových stránkach, že od dátumu 1.7.2020 môžete medzinárodnú poisťovaciu kartu „Zelená karta“  od svojej poisťovne dostať buď v zelenej alebo bielo čiernej farbe.

Zmena sa týka všetkých zelených kariet, ktoré sú účinné od 1.7.2020.

Keď  sa  budete  v  Slovenskej  republike  alebo  v  zahraničí  preukazovať  „zelenou  kartou“,  ktorá  je  potvrdením,  že  na  Vaše vozidlo  je  uzatvorené  povinné  zmluvné  poistenie  zodpovednosti  za  škodu  spôsobenú  prevádzkou  motorového  vozidla, je dovolené, aby karta bola od 1.7.2020 v zelenej farbe, alebo bielo-čiernej farbe.

Akceptácia dokladu platného medzinárodného povinného zmluvného poistenia (PZP) „ zelenej karty“ aj v bielo čiernej farbe, prináša ďalšie výhody pre klientov, ktorí si PZP dojednávajú cez online poisťovacie portály na internete. Budú si tak môcť potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia (PZP) „zelenú kartu“ vytlačiť aj na čierno-bielej tlačiarni.

Základné informácie o Zelenej karte:

Zelená karta je potvrdenie o platnosti poistenia, vydané poisťovňou, o povinnom zmluvnom poistení, ktoré platí v zahraničí a od 1.10.2019 novelizáciou zákona o povinnom zmluvnom poistení (381/2001 Z.z.), ktorá priniesla zmeny pri dojednávaní PZP aj na Slovensku.

Zelená karta je medzinárodne uznávaný doklad o existencii poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Umožňuje  motoristovi vstup a prevádzku vozidla na území cudzieho štátu, ktorý je členom  Systému zelenej karty, bez nutnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, ktoré je  požadované pre územie tohto štátu.

Do systému zelenej karty patria štáty, s ktorými Slovenská kancelária poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla.

Údaje o štátoch patriacich do Systému zelenej karty nájdete na prvej strane zelenej karty.

 

 

poistenie247.sk  Ďakujeme za prečítanie.

POVINNÉ ZMUVNÉ POISTENIE  I  HAVARIJNÉ POISTENIE