03 July 2020 | PZP

Slovenské evidenčné čísla vozidiel. Zistite skratky okresov, druhy značiek a správne poplatky.

evidencne cisla vozidiel znacky slovensko

Orgán Policajného zboru pridelí evidenčné číslo a vydá tabuľku s evidenčným číslom v mieste, kde držiteľ vozidla prihlasuje vozidlo do evidencie vozidiel.

Vozidlo sa prihlasuje do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu, alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne. Na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa adresy umiestnenia organizačnej zložky, ktorá sa zapisuje do obchodného registra sa prihlasuje vozidlo, ktoré má byť prevádzkované touto organizačnou zložkou podniku.

Druhy tabuliek s evidenčným číslo:

 • zo zliatin ľahkých kovov
 • zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla

 

Tabuľky s evidenčným číslo vozidla vydané na Slovensku obsahujú písmená a číslice, z ktorých prvé dve písmená označujú okres, v ktorom je vozidlo evidované. Za prvou dvojicou písmen sa za štátnym znakom Slovenskej republiky uvádzajú tri číslice a dvojica písmen.

EČV na žiadosť vlastníka:

Okrem evidenčných čísiel pridelených orgánom policajného zboru štandardne, existujú aj evidenčné čísla s voliteľnou logistikou, v ktorých sa za označením okresu a štátnym znakom SR na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla uvádzajú čísla a písmená v týchto kombináciách:

 • písmená na prvom až piatom mieste (napr. BA-AAAAA)
 • písmená na prvom až štvrtom mieste a číslica na piatom mieste (napr. BA- AAAA1)
 • písmená na prvom až treťom mieste a kombinácia číslic na štvrtom a piatom mieste (napr. BA-AAA11)

Označenie skratiek okresov v tabuľkách s evidenčným číslom:

BB, BC, BK – Banská Bystrica, BS – Banská Štiavnica, BJ – Bardejov, BN – Bánovce nad Bebravou, BR – Brezno, BA, BD, BE, BI, BL, BT – Bratislava, BY – Bytča, CA – Čadca, DT – Detva, DK – Dolný Kubín, DS – Dunajská Streda, GA – Galanta, GL – Gelnica, HC – Hlohovec, HE – Humenné, IL – Ilava, KK – Kežmarok, KN – Komárno, KE, KC, KI – Košice, KS – Košice-okolie, KA – Krupina, KM – Kysucké Nové Mesto, LV – Levice, LE – Levoča, LM – Liptovský Mikuláš, LC – Lučenec, MA – Malacky, MT – Martin, ML – Medzilaborce, MI – Michalovce, MY – Myjava, NO – Námestovo, NR, NI, NT – Nitra, NM – Nové Mesto nad Váhom, NZ – Nové Zámky, PE – Partizánske, PK – Pezinok, PN – Piešťany, PT – Poltár, PP – Poprad, PB – Považská Bystrica, PO, PV, PS – Prešov, PD – Prievidza, PU – Púchov, RA – Revúca, RS – Rimavská Sobota, RV – Rožňava, RK – Ružomberok, SB – Sabinov, SC – Senec, SE – Senica, SI – Skalica, SV – Snina, SO – Sobrance, SN – Spišská Nová Ves, SL – Stará Ľubovňa, SP – Stropkov, SK – Svidník, SA – Šaľa, TO – Topoľčany, TV – Trebišov, TN, TC, TE – Trenčín, TT, TA, TB – Trnava, TR – Turčianske Teplice, TS – Tvrdošín, VK – Veľký Krtíš, VT – Vranov nad Topľou, ZM – Zlaté Moravce, ZV – Zvolen, ZC – Žarnovica, ZH – Žiar nad Hronom, ZA, ZI, ZL – Žilina.

Cudzinecké evidenčné čísla:

 • s písmenami EE + 5 číslic - evidenčné číslo vozidiel cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky
 • s písmenami ZZ + 5 číslic - Evidenčné číslo vozidiel administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území Slovenskej republiky a obchodných zastupiteľstiev zriadených diplomatickou misiou

Vozidlám členov cudzích zastupiteľských úradov so sídlom v Slovenskej republike, ktorí používajú diplomatickú imunitu a výsady, orgán Policajného zboru vydáva súčasne s tabuľkou s evidenčným číslom aj značku s písmenami CD alebo CC.

Značka CD a CC je charakteristická písmenami žltej farby s vyhotovením na modrom podklade.

Osobitné evidenčné číslo:

 • s písmenom P + päť číslic -  označuje vozidlo Policajného zboru a Ministerstva vnútra SR
 • dvojica číslic + päť číslic - označuje vozidlo ozbrojených síl, Ministerstva obrany SR a rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti

Zvláštne evidenčné číslo:

 • s písmenom V za písmenami označujúcimi okres - označuje vozidlo určené na jednotlivý vývoz zo Slovenskej republiky (číslice a písmená sú čiernej farby na žltom podklade)
 • s písmenom M za písmenami označujúcimi okres - označuje novo vyrobené vozidlo, novokúpené vozidlo alebo vozidlo používané na skúšobné jazdy (číslice a písmená sú červenej farby na bielom podklade)
 • s písmenom S za písmenami označujúcimi okres – označuje EČV pridelené športovému vozidlu (písmená a číslice sú modrej farby na bielom podklade)
 • s písmenom H za písmenami označujúcimi okres – označuje historické vozidlo (písmená a číslice sú červenej farby na žltom podklade)
 • s písmenom C  - označuje jednotlivé vozidlo dovezené do Slovenskej republiky (písmená a číslice sú zelenej farby na bielom podklade)
 • Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom  pridelená vozidlu kategórie Ps a Ls (pracovné stroje + snežné skútre) je charakteristická písmenami označujúcimi okres a číslicami v čiernej farbe na zelenom podklade
 • s písmenom X za písmenami označujúcimi okres - označuje vozidlá štátnych subjektov (písmená a číslice sú v čiernej farbe na bielom podklade)

Elektromobily a Hybridy:

Aktuálne najnovšie evidenčné čísla s ktorými sa môžete na cestách stretnúť sú EČV pridelené a označujúce elektromobily a plugin-hybridy. Od 13. marca 2019 tieto tabuľky s čiernymi číslicami a písmenami na bledo modrozelenom podklade označujú ekologické vozidlá, ktoré budú mať umožnený vstup do nízko emisných zón a na základe odlišnej evidenčnej značky ich bude možné jednoduchšie identifikovať.

Tabuľky s evidenčným číslom – Správne poplatky:

Sumy, za ktoré sa spoplatňuje pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom (za jednu tabuľku s EČV) pri zápise vozidla do evidencie, alebo pri stratenej, zničenej, poškodenej, odcudzenej alebo neupotrebiteľnej tabuľky.

 • 16,50 € za každú tabuľku vyrobenú zo zliatin ľahkých kovov
 • 16,50 € za každú tabuľku sa tiež spoplatňuje pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom
 •  33 € za každú tabuľku sa spoplatňuje pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom
 • 165,50 € za každú tabuľku sa spoplatňuje pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla
 • 182 € za každú tabuľku sa spoplatňuje pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla

66 € sa spoplatňuje vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov

Praktické rady:

Držiteľ vozidla je povinný vydanú tabuľku s evidenčným číslom bezodkladne pripevniť na vozidlo. Tabuľka s evidenčným číslom nesmie byť pripevnená spôsobom, ktorý narušuje jej celistvosť a znemožňuje jej čitateľnosť alebo identifikáciu. Ak boli vozidlu vydané dve tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla je povinný bezodkladne pripevniť na vozidlo obe tabuľky. Bez pripevnenej tabuľky s prideleným evidenčným číslom alebo s nečitateľnou, alebo poškodenou tabuľkou sa vozidlo nesmie používať v cestnej premávke ani nechať stáť na ceste.

Ak je vozidlo vybavené spájacím zariadením, ktoré bez zapojenia prípojného vozidla do jazdnej súpravy znemožňuje riadnu čitateľnosť evidenčného čísla, musí byť toto spájacie zariadenie demontované. Ak je vozidlo vybavené schváleným nosičom bicykla, ktorý znemožňuje riadnu čitateľnosť evidenčného čísla, musí byť tabuľka s evidenčným číslom premiestnená na predpísané miesto na nosiči bicykla vrátane predpísaného osvetlenia

Ak je tabuľka s evidenčným číslom poškodená, je držiteľ vozidla povinný bezodkladne takúto tabuľku s evidenčným číslom odovzdať orgánu policajného zboru.

Ak bola tabuľka s evidenčným číslom odcudzená alebo stratená, je držiteľ povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť najbližšiemu orgánu Policajného zboru.

Orgán Policajného zboru pridelí nové evidenčné číslo a vydá tabuľku s evidenčným číslom držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla, ak o to požiada.

Ak Vám tieto informácie nestačili, viac sa môžete dočítať na https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_evidencne-cisla-motorovych-vozid/, poprípade si môžete vzory značiek pozrieť aj stiahnuť na http://www.minv.sk/?vzory-tabuliek-s-evidencnym-cislom-pridelovane-na-vozidla

 

poistenie247.sk  Ďakujeme za prečítanie.

POVINNÉ ZMUVNÉ POISTENIE  I  HAVARIJNÉ POISTENIE  I  GAP POISTENIE