11 May 2020 | PZP

Škoda spôsobená vodičom bez platného PZP! Čo robiť v takom prípade?

auta nehoda pzp

Povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len PZP) má každý držiteľ, vlastník alebo prevádzkovateľ vozidla.

Motorovým vozidlom sa rozumie – samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz.

Povinnosť uzavrieť PZP ukladá zákon číslo 381/2001 Z.z. zo dňa 04.09.2001 o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiaľ, na cestách sa nájdu aj takí vodiči, ktorí túto povinnosť uloženú zákonom nerešpektujú a jazdia bez uzatvoreného a platného PZP. Okrem pokuty uloženej Políciou pri zistení neplatného PZP, ktorá sa môže vyšplhať až na 3300€ sa vystavujú aj omnoho väčšiemu riziku pri spôsobení a zavinení nehody a škodám, ktoré môžu byť až v miliónoch. Riziko za následky musia znášať sami.

Čo však robiť ak mi vodič bez platného PZP spôsobí škodu. Mám smolu? Odpoveď je NIE.

Aj pre tieto účely bola zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriadená Slovenská kancelária poisťovateľov (ďalej len SKP).

Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) spravuje poistný garančný fond do ktorého prispievajú všetky poisťovne s oprávnením poskytovať povinné zmluvné poistenie na Slovenskom trhu. Poistný garančný fond je určený okrem iného aj na vyplácanie poistných plnení poškodeným za škody z poistných udalostí, kde vinník škody nemal uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP). Poskytnuté finančné prostriedky si následne SKP regresuje od vinníka aj v súdnom konaní a prostredníctvom exekútora.

Úlohy SKP:

 • spravuje poistný garančný fond
 • vedie register poistenia zodpovednosť
 • vykonáva hraničné poistenie
 • zastupuje poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti
 • uzaviera dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov, subjektami zodpovednými za náhradu škody v členských štátoch a informačnými strediskami členských štátov a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z týchto dohôd
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti
 • podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave
 • vykonáva činnosť informačného strediska a na tento účel vedie register poistenia zodpovednosti na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytuje informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody

 

Poistný garančný fond:

§ 24 Slovenská kancelária poisťovateľov poskytuje z poistného garančného fondu poistné plnenie za škodu:

 • na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba
 • spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti
 • spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená u poisťovateľa, ktorý z dôvodu svojej platobnej neschopnosti nemôže túto škodu uhradí
 • spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená hraničným poistením
 • spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla vodičom, ktorému nevzniká pri prevádzke tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie

§ 24a Poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky má nárok na náhradné poistné plnenie z poistného garančného fondu (ďalej len „náhradné poistné plnenie“), ak:

 • do troch mesiacov odo dna oznámenia poškodeného o škodovej udalosti poisťovateľ alebo jeho likvidačný zástupca zodpovedný za náhradu škody neposkytol poškodenému písomné vysvetlenie k nárokom na náhradu škody alebo
 • poisťovateľ so sídlom v inom členskom štáte neurčil v Slovenskej republike likvidačného zástupcu zodpovedného za náhradu škody

​​​​​​​§ 24b Poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky má právo na náhradné poistné plnenie v rozsahu, v akom je kancelária povinná plniť z poistného garančného fondu podľa tohto zákona, aj ak:

 • nie je možné zistiť motorové vozidlo, ktorého prevádzkou bola na území iného členského štátu spôsobená škoda, alebo
 • do dvoch mesiacov od vzniku škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla nie je možné zistiť poisťovateľa zodpovedného za náhradu škody

 

​​​​​​​V prípade, ak Vám spôsobí škodu vodič vozidla bez platného PZP poistenia alebo aj z iných dôvodov  v tomto článku, kontaktujte Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.

Kontakty nájdete na www.skp.sk

Adresa:

Slovenská kancelária poisťovateľov

Bajkalská 19B

826 58 Bratislava 29

Našim klientom s celým procesom radi pomôžeme.

poistenie247.sk  Ďakujeme za prečítanie.

POVINNÉ ZMUVNÉ POISTENIE  I  HAVARIJNÉ POISTENIE