22 March 2020 | PZP

Prihlásenie nového vozidla do evidencie.

auto showroom suv

Stali ste sa úspešne majiteľom alebo držiteľom nového vozidla? Gratulujeme:) Kým si ho však začnete naplno užívať a preháňať po vozovkách, je potrebné ho ešte prihlásiť do evidencie vozidiel SR.

Vlastník nového vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí. Vlastník pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ.

Pri prihlásení nového vozidla je vlastník vozidla povinný predložiť:

  • doklad totožnosti
  • osvedčenie o evidencii časť II
  • doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva
  • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – PZP
  • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list; prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
  • úradne overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti, ak je vozidlo financované formou leasingu
  • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite). Tento doklad nie je potrebné predložiť, ak ho zaslal predajca vozidla prostredníctvom elektronickej služby
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
  • správny poplatok určený podľa výkonu vozidla
  • ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1, M1G, N1 a N1G držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doklad o poskytnutí tohto príspevku

Pri prihlásení nového vozidla nie je potrebné pristaviť vozidlo ku kontrole. Obhliadka vozidla sa nevykonáva.

V prípade, že požiadate o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní od doručenia papierového osvedčenia o evidencii časť II, je správny poplatok vo výške 30 €.

ZMENA: Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

 

poistenie247.sk  Ďakujeme za prečítanie.

POVINNÉ ZMUVNÉ POISTENIE  I  HAVARIJNÉ POISTENIE