31 January 2020 | PZP

Prepis vozidla po ukončení leasingu a poplatky s tým spojené.

auto financie leasing

Finančný leasing je obľúbená forma financovania majetku, asi najviac využívaná v prípade automobilov. Finančný leasing je dlhodobý prenájom s prevodom vlastníckych práv na nájomcu po ukončení zmluvy. Ak teda vozidlo po ukončení leasingovej zmluvy pripadlo do Vašeho vlastníctva, bude potrebné požiadať o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu v evidencii vozidiel na dopravnom inšpektoráte.

Pre zmenu vlastníckeho práva vozidla budete povinný predložiť:

  • platný doklad totožnosti
  • osvedčenie o evidencii vozidla časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii, alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii vozidla časť I, ak bolo vydané
  • potvrdenie o uzavretí povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – PZP
  • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti a výpis z Obchodného registra SR leasingovej spoločnosti
  • splnomocnenie, ak je vlastník vozidla zastupovaný inou osobou

Správne poplatky:

  • 6€ - papierové osvedčenie o evidencii vozidla časť II
  • 6€ - čipová karta osvedčenia o evidencii vozidla časť I

V prípade, že požiadate o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní od doručenia papierového osvedčenia o evidencii časť II, je správny poplatok vo výške 30 €.

ZMENA: Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

 

poistenie247.sk  Ďakujeme za prečítanie.

POVINNÉ ZMUVNÉ POISTENIE  I  HAVARIJNÉ POISTENIE  I  CESTOVNÉ POISTENIE