16 February 2020 | PZP

Prepis vozidla na dopravnom inšpektoráte pri kúpe či predaji.

urad zamestnanci

Kúpili, alebo predali ste auto? Ak ste sa stali novým majiteľom vozidla, bude potrebné spraviť prepis v evidencii vozidiel na dopravnom inšpektoráte na nového držiteľa. Takisto ak ste svoje vozidlo predali, bude potrebné spraviť odhlášku na nového držiteľa.

Rozdiel v celom procese je ešte v tom, či ide o prepis vozidla v rámci okresu trvalého bydliska alebo sídla predávejúceho aj kupujúceho, alebo ide o prepis mimo okresu, kedy trvalé bydlisko, alebo sídlo predávajúveho je iné ako tvrvalé bydlisko, alebo sídlo kupujúceho. Všetky príklady vám ponúkame na prečítanie.

Kúpa alebo predaj vozidla v rámci okresu.

ZMENA: Od 1.12.2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo ku kontrole.

ZMENA: Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Zmena držiteľa (prepis) v okrese.

Pri zmene držiteľa (prepise) vozidla v okrese, musia byť prítomní obaja (alebo poverená splnomocnená osoba s platným notárom overeným plnomocenstvom), teda pôvodný aj nový držiteľ, aj s dokladmi totožnosti.

V prípade, ak pôvodný držiteľ vykoná iba odhlášku na nového držiteľa, nový držiteľ je povinný do 30 dní od dňa vykonania prevodu držby (odhlásenia z pôvodného držiteľa) prihlásiť vozidlo.

Pri zmene držiteľa (prepis) v okrese je  držiteľ vozidla povinný predložiť:

 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • nový držiteľ predloží doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie) – PZP
 • ak kupujúci vozidla (nový držiteľ), nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, tak je pôvodný držiteľ pri oznámení zmeny držby vozidla povinný predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla
 • správny poplatok určený podľa výkonu a veku vozidla

 

V prípade, že požiadate o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní od doručenia papierového osvedčenia o evidencii časť II, je správny poplatok vo výške 30 €.

 

Kúpa vozidla z iného okresu alebo predaj do iného okresu.

ZMENA: Od 1.12.2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo ku kontrole.

ZMENA: Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Odhlásenie vozidla do iného okresu.

V prípade ak kupujete vozidlo z iného okresu, pôvodný držiteľ vozidla musí urobiť úkon odhlásenie vozidla do iného okresu. Dopravný inšpektorát tento úkon vyznačí v osvedčení o evidencii časť II alebo technickom preukaze. S týmto úradným záznamom si nový držiteľ vozidla následne musí vozidlo prihlásiť do okresu svojho trvalého bydliska, v prípade firmy podľa sídla firmy, ktoré je uvedené v platnom výpise z obchodného alebo živnostenského registra.

Pri odhlásení vozidla do iného okresu je držiteľ vozidla povinný v pôvodnom okrese evidencie vozidla predložiť:

 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla
 • platný doklad totožnosti
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
 • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne osvedčený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie) – PZP
 • písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla

UPOZORNENIE: Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:

a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru

b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa)

c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel

Pristavenie vozidla ku kontrole nie je potrebné. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku. V tomto prípade ostávajú na vozidle pripevnené tabuľky s evidenčným číslom.

Poznámka: S účinnosťou od 20. 05. 2018 povinnosť predložiť osvedčenie o evidencii časť I neplatí pri oznámení zmeny držby vozidla, ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nie je osobne prítomná na orgáne Policajného zboru.

Prihlásenie vozidla z iného okresu.

Nový držiteľ vozidla je povinný do 30 dní od dňa vykonania prevodu držby (odhlásenia z pôvodného držiteľa) prihlásiť vozidlo na príslušnom pracovisku evidencie vozidiel podľa trvalého bydliska držiteľa vozidla, v prípade firmy podľa sídla firmy, ktoré je uvedené v platnom výpise z obchodného alebo živnostenského registra.

Pri prihlásení vozidla z iného okresu je nový držiteľ vozidla povinný predložiť:

 • osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii, alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie – PZP)
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
 • ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom "spôsobilé"
 • správny poplatok určený podľa výkonu a veku vozidla

Poplatky:

 • správny poplatok určený podľa výkonu a veku vozidla
 • 33 € za štandardné 2 ks plechových TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €

V prípade, že požiadate o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní od doručenia papierového osvedčenia o evidencii časť II, je správny poplatok vo výške 30 €.

 

poistenie247.sk  Ďakujeme za prečítanie.

POVINNÉ ZMUVNÉ POISTENIE  I  HAVARIJNÉ POISTENIE  I  CESTOVNÉ POISTENIE

Užitočné dokumenty