22 March 2020 | PZP

Predaj a odhlásenie vozidla do cudziny.

mapa europa zahranicie

Máte záujemcu o kúpu vozidla zo zahraničia a neviete aký je v tomto prípade postup a súvisiace poplatky pre odhlásenie vozidla do cudziny na dopravnom inšpektoráte? Tento článok Vám v tom urobí jasno.

Odhlásenie vozidla do cudziny je možné urobiť dvoma spôsobmi, a to:

 1. odhlásenie evidovaného vozidla s vydaním vývozných tabuliek s evidenčným číslom, papierového osvedčenia o evidencii časť II a osvedčenia o evidencii časť I
 2. odhlásenie evidovaného vozidla bez vydania vývozných tabuliek s evidenčným číslom, pričom sa vydáva papierové osvedčenie o evidencii časť II a osvedčenie o evidencii časť I

Tiež je možné vykonať odhlásenie doposiaľ neevidovaného vozidla do cudziny, to znamená nového zakúpeného vozidla od autorizovaného predajcu nových vozidiel, ktoré ešte nebolo evidované v Slovenskej republike ani v inom štáte.

Orgán Policajného zboru však nevykoná odhlásenie vozidla do cudziny, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel Slovenskej republiky alebo z evidencie vozidiel iného štátu.

Pri odhlásení vozidla do cudziny je držiteľ vozidla na dopravnom inšpektoráte povinný predložiť:

 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • tabuľky s evidenčným číslom (EČV), v prípade, ak bola tabuľka s evidenčným číslom stratená alebo odcudzená, čestné vyhlásenie o strate alebo odcudzení TEČ, alebo doklad o oznámení takejto udalosti na útvare PZ
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
 • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne osvedčený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie
 • potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP)
 • odborný posudok o kontrole originality (KO) vozidla s výsledkom hodnotenia "spôsobilé" alebo "dočasne spôsobilé" nie starší ako 15 dní, ak sú údaje na identifikátoroch vozidla čitateľné a bezpečne určiteľné

UPOZORNENIE! Odborný posudok o kontrole originality vozidla sa pri odhlásení vozidla do cudziny nevyžaduje:

 1. ak sa pri vývoze vozidla do cudziny nemení držiteľ vozidla (súčasný držiteľ evidovaný v SR sa presťahuje do cudziny)
 2. ak sa do cudziny odhlasuje neevidované vozidlo (nové vozidlo zakúpené od výrobcu vozidiel, resp. autorizovaného predajcu vozidiel), no v tomto prípade sa podľa § 119 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke vyžaduje pristavenie vozidla na dopravnom inšpektoráte a umožnenie porovnania údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť II s údajmi priamo na vozidle

Správne poplatky na úrade:

 • pri odhlásení vozidla s vydaním vývozných tabuliek s evidenčným číslom, papierového osvedčenia o evidencii časť II a osvedčenia o evidencii časť I je poplatok 33 € za každú tabuľku s evidenčným číslom; t. j. poplatok zahŕňa aj vydanie nových dokladov papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I
 • pri odhlásení vozidla bez vydania vývozných tabuliek s evidenčným číslom, pričom sa vydáva papierové osvedčenie o evidencii časť II a osvedčenie o evidencii časť I je poplatok 12 € . V tomto prípade je poplatok účtovaný len za vydanie nových dokladov, t.j. papierové osvedčenie o evidencii časť II a osvedčenie o evidencii časť I

V prípade žiadosti o urýchlené vydanie osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní je poplatok vo výške 30 €.

Upozornenie: Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

 

poistenie247.sk  Ďakujeme za prečítanie.

POVINNÉ ZMUVNÉ POISTENIE  I  HAVARIJNÉ POISTENIE  I  CESTOVNÉ POISTENIE