05 February 2020 | PZP

Postup pre zapísanie spájacieho zariadenia, kolies či zmeny farby vozidla do TP.

auto tazne zariadenie disky gula koleso lak farba

V prípade, že máte v pláne zmeniť farbu vášho vozidla, namontovať si spájacie (ťažné) zariadenie, či zmeniť veľkosť kolies na aute, ste povinný oznámiť tieto zmeny na dopravnom inšpektoráte, ktorý vám ich následne zapíše do osvedčenia o evidencii časť II. Čo všetko k tomu budete potrebovať a koľko vás to bude stáť sa dočítate nižšie, kde jednotlivo popisujeme každý zápis.

Zápis zmeny farby vozidla.

Zákon nerozlišuje či ide o trvalú zmenu farby, alebo dočasnú. To znamená, že či sa vozidlo prestrieka novým lakom, alebo celé polepí fóliou (carwrap) a tým sa zmení pôvodná farba vozidla, bude potrebné túto zmenu zapísať do OEV a zaplatiť poplatky s tým spojené.

Zmenu farby vozidla je držiteľ a vlastník vozidla povinný oznámiť do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Pri zmene farby vozidla je držiteľ vozidla na dopravnom inšpektoráte povinný predložiť:

 • doklad totožnosti
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list; prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - PZP
 • pri zmene farby sa predkladá aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom "spôsobilé". V tomto prípade sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 €, t. j. celkovo výmena dokladov vozidla 12 €

V prípade, ak má vlastní vozidla záujem je možné požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.

 

Zápis spájacieho zariadenia vozidla.

Zápis schváleného spájacieho zariadenia do osvedčenia o evidencii časti II alebo zrušenie takéhoto zápisu je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Na základe dohody s MDVRR SR bolo upravené zapisovanie schváleného zariadenia na spájanie vozidiel už evidovaného vozidla (dodatočná montáž).

Uvedené zápisy u spájacích zariadení typu GUĽA 50“ (nie točnica a pod.) u vozidiel kategórie L7e, M a N už od 1.1.2014 nebudú vykonávať okresné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ale táto pôsobnosť prejde na príslušný dopravný inšpektorát.

 

Pri zápise spájacieho zariadenia na dopravnom inšpektoráte je držiteľ vozidla povinný predložiť:

 • doklad totožnosti
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list; prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
 • osvedčenie o evidencii časť II a časť I
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP)
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
 • doklad o schválení spájacieho zariadenia, ktorým môže byť:

a) typové schválenie ES

b) homologizácia

c) národné typové schválenie orgánom v Slovenskej republike

d) potvrdenie, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada o zápis spájacieho zariadenia, ktoré bolo použité na inom vozidle, je potrebné, aby pôvodný vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla zaevidoval najskôr demontáž spájacieho zariadenia.

Ak je vozidlo vybavené spájacím zariadením s odnímateľnou spojovacou guľou triedy A50-X bez použitia náradia, musí mať túto guľu odňatú, ak nie je využitá na spojenie s prípojným vozidlom alebo s iným zariadením, napríklad s nosičom bicyklov.

Správne poplatky:

Orgán Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 6€ za vydanie každého osvedčenia o evidencii časť I aj časť II, to znamená spolu 12€.

Ak v súvislosti so zmenou údajov vystavil nové osvedčenie o evidencii časť II okresný úrad, orgán Policajného zboru vyberie len poplatok vo výške 6€ za vydanie osvedčenia o evidencii časť I.

Ak sa však uplatňuje postup za urýchlené vydanie osvedčenia o evidencii časť I, orgán Policajného zboru vyberie za tento doklad poplatok vo výške 30€, pričom poplatok vo výške 6 eur už nevyberá.

 

Zápis pneumatík a ráfikov.

Od 1.1.2014 bola zavedená možnosť zapisovania iných pneumatík a ráfikov na základe potvrdenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla.

Zmenu schválených rozmerov a druhu pneumatík a schválených rozmerov ráfikov je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Pri zápise pneumatík a ráfikov je držiteľ vozidla na dopravnom inšpektoráte povinný predložiť:

 • doklad totožnosti
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list; prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
 • osvedčenie o evidencii časť II a osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • potvrdenie poistenia zodpovednosti (povinné zmluvné poistenie – PZP)
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
 • potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla vystavené na konkrétne vozidlo, že vozidlo príslušnej značky, typu, identifikačného čísla VIN, vyhotovenia a vybavenia môže byť alternatívne vybavené diskami a pneumatikami iných rozmerov, ako sú uvedené v osvedčení o evidencii časť II v súlade s platným typovým schválením vozidla, v ktorom uvedie presné rozmery pneumatík a k nim prislúchajúcich rozmerov ráfikov

Správne poplatky:

Orgán Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 6€ za vydanie každého osvedčenia o evidencii časť I aj časť II, to znamená spolu 12€.

Ak v súvislosti so zmenou údajov vystavil nové osvedčenie o evidencii časť II okresný úrad, orgán Policajného zboru vyberie len poplatok vo výške 6€ za vydanie osvedčenia o evidencii časť I.

Zoznam výrobcov a zástupcov výrobcov, kde je možné overiť aktuálneho výrobcu vozidla, nájdete na stránke Ministerstva vnútra, alebo skopírujte link pod textom.

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/schvalovanie-vozidiel/osvedcenia-vyrobcov-a-zastupcov-vyrobcov

Oznam: Od 1.12.2019 je podľa zákona č. 393/2019 Z. z. možné požiadať o túto zmenu na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Oznam: Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

 

 

poistenie247.sk  Ďakujeme za prečítanie.

POVINNÉ ZMUVNÉ POISTENIE  I  HAVARIJNÉ POISTENIE