23 February 2020 | PZP

Postup pre vyradenie vozidla z evidencie – Trvalé, Dočasné a Neexistujúceho vozidla.

auta vyradenie vrakovisko

V prípade, ak potrebujete vyradiť staré vozidlo z evidencie, alebo viete, že nebudete vozidlo používať dlhšiu dobu a chceli by ste ho vyradiť z evidencie iba dočasne, postupujte na dopravnom inšpektoráte podľa inštrukcií, ktoré sa dočítate v tomto článku.

Vyradenie starého vozidla z evidencie.

Prípad 1.

S účinnosťou od 20.05.2018 orgán Policajného zboru vyradí staré vozidlo z evidencie, ak obdrží od spracovateľa starých vozidiel potvrdenie o prevzatí vozidla na spracovanie.

To znamená, že v prípade ak držiteľ vozidla obdržal od spracovateľa vozidiel spolu s potvrdením o prevzatí starého vozidla na spracovanie aj „Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel“ (pre účely zrušenia PZP a pod.), už nebude potrebné, aby žiadal dopravný inšpektorát o vyradenie vozidla z evidencie, nakoľko k vyradeniu vozidla došlo systémovo na základe podnetu spracovateľa vozidiel.

Prípad 2.

V prípade, ak držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla neobdržal od spracovateľa vozidiel „Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel“, musí držiteľ alebo vlastník vozidla požiadať o vyradenie vozidla na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, nakoľko pri spracovaní požiadavky zo strany spracovateľa nemohlo dôjsť k vyradeniu vozidla z iných zákonných dôvodov. V takomto prípade držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný na dopravnom inšpektoráte predložiť:

 • doklad totožnosti
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list; prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
 • potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla, resp. osobou vykonávajúcou zber starých vozidiel v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom štáte

Poznámka: ak sa jedná o potvrdenie vydané v inom štáte ako Česká republika, vyžaduje sa aj jeho úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka

 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa

Poznámka: Od 1. 2. 2017 sa  nevyberá správny poplatok pri vyradení vozidla kategórie M1, N1 a L2, t.j. vozidiel, ktoré boli odovzdané na spracovanie.

Poznámka: Od 1.1.2014 je vlastník alebo držiteľ vozidla povinný odovzdať osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, a tabuľku s evidenčným číslom spracovateľovi vozidla.

Vyradenie fyzicky neexistujúceho vozidla z evidencie.

Držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla môže požiadať aj o vyradenie takého starého vozidla z evidencie vozidiel, ktoré už neexistuje. Držiteľ vozidla pri vyradení vozidla z evidencie predloží namiesto potvrdenia o prevzatí starého vozidla vystaveného spracovateľom, rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o neexistencii vozidla (viď. žiadosť o vydanie rozhodnutia na http://www.ersv.sk/ ).

Vlastník alebo držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru:

 • doklad totožnosti
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list; prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
 • osvedčenie o evidencii časť I, príp. čestné vyhlásenie o strate, odcudzení alebo poškodení osvedčenia o evidencii časť I
 • osvedčenie o evidencii časť II, príp. čestné vyhlásenie o strate, odcudzení alebo poškodení osvedčenia o evidencii časť II
 • tabuľku/y s evidenčným číslom, príp. čestné vyhlásenie o strate, odcudzení alebo poškodení tabuľky s evidenčným číslom
 • rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o neexistencii vozidla
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa

UPOZORNENIE

Od 1. 1. 2016 sa vyradenie neexistujúceho starého vozidla z evidencie vozidiel riadi ustanoveniami nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príspevok do Environmentálneho fondu, ktorý platí žiadateľ o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla, je podľa § 41 ods. 5 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. 500 eur za jedno vozidlo.

O ďalších spôsoboch vyradenia motorového vozidla, alebo iného motorového vozidla z evidencie vozidiel sa dočítate na stránkach Ministerstva vnútra - https://www.minv.sk/?vyradenie-vozidla-z-evidencie

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie.

V prípade dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel je držiteľ vozidla povinný na dopravnom inšpektoráte predložiť:

 • doklad totožnosti
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list; prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
 • správny poplatok za dočasné vyradenie

Poplatok za dočasné vyradenie vozidla z premávky závisí od dĺžky času na ktoré je vozidlo vyradené, nasledovne:

 • 5€ do jedného roka
 • 20€ od jedného roka do dvoch rokov
 • 35€ od dvoch rokov do štyroch rokov
 • 70€ od štyroch rokov do šiestich rokov
 • 170€ od šiestich rokov do desať rokov
 • 350€ nad 10 rokov

Dočasne vyradiť vozidlo z evidencie je možné na maximálne 20 rokov.

Opätovné zaradenie do evidencie pred ukončením lehoty dočasného vyradenia je spoplatnené sumou 5€.

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný dostaviť sa na orgán Policajného zboru najneskôr do 30 dní odo dňa uplynutia doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie.

Viac informácií o dočasnom vyradení motorového vozidla z evidencie vozidiel sa dozviete na stránkach Ministerstva vnútra - https://www.minv.sk/?docasne-vyradenie

ZMENA: Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

ZMENA: Od 1.12.2019 je podľa zákona č. 393/2019 Z. z. možné požiadať o túto zmenu na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

 

poistenie247.sk  Ďakujeme za prečítanie.

POVINNÉ ZMUVNÉ POISTENIE  I  HAVARIJNÉ POISTENIE