31 January 2020 | PZP

Postup pre úspešné prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia.

mapa kluce lupa

Každé dovezené vozidlo zo zahraničia, ktoré má byť používané na území SR, musí byť prihlásené do evidencie vozidiel v SR. Prihlásenie prebieha na orgáne policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa.

Vlastník vozidla je povinný vozidlo prihlásiť do evidencie do 30 dní po jeho nadobudnutí.

Aby ste pri prihlasovaní dovezeného vozidla boli efektívny a celý proces vybavili v čo najkratšom čase, ponúkame Vám tento postup:

1. Preklad dokladov

Ako prvé po dovoze vozidla zo zahraničia je ideálne spraviť úradný preklad dokladov do slovenčiny. Ak teda doklady nie sú v jazyku Slovenský alebo Český (v prípade českého jazyka nie je potrebný úradný preklad), prekladajú sa technický preukaz, potvrdenie o odhlásení vozidla z premávky, STK a EK (ak vozidlo podlieha a sú platné), a doklad o nadobudnutí (faktúra, kúpnopredajná zmluva, darovacia zmluva a pod.)

2. Kontrola originality

Ako ďalšie je nutné absolvovať kontrolu originality, kde skontrolujú pôvod a spôsobilosť vozidla na premávku na pozemných komunikáciách. Od 01.01.2008 je absolvovanie kontroly originality povinné pre všetky vozidlá dovezené zo zahraničia. Cena za KO sa pohybuje v závislosti od typu vozidla. Pozor si treba dávať na dodržanie lehoty na podanie žiadosti na obvodnom úrade do 15tich dní od vykonania kontroly originality. V opačnom prípade by ste museli kontrolu originality absolvovať znova.

3. Technická a Emisná kontrola

Ak vozidlo podlieha technickej a emisnej kontrole (každé vozidlo staršie ako 4 roky podlieha STK a EK) a nemá platné a úradne preložené pôvodné protokoly z kontrol, je vlastník vozidla povinný absolvovať aj tieto kontroly s výsledkom spôsobilé. Podmienkou pri podávaní žiadosti na obvodnom úrade je, že STK a EK nesmie byť staršia ako 30 dní.

4. Obvodný úrad – Odbor dopravy

Úradu je potrebné predložiť vyplnenú žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla a žiadosť o uznanie typového schválenie ES alebo žiadosť o uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla.

Ak Vám predajca vydal k vozidlu aj doklad COC (Certificate of conformity), ktorý netreba prekladať, nemusíte ísť s vozidlom na žiadne schvaľovanie. COC znamená, že vozidlo je schválené na jazdu v inom štáte EU. Schválenie na obvodnom úrade bude v tomto prípade stáť 106 €.

Obvodný úrad dopravy môže pred schválením ojazdeného vozidla uložiť žiadateľovi vykonanie skúšok v poverenej technickej službe overovania vozidiel. Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie uložených skúšok.

K žiadosti jednotlivo dovezeného vozidla sa prikladajú nasledovné doklady:

 • doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené z tretích krajín
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 • protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách (ak vozidlo kontrole podlieha)
 • protokol o emisnej kontrole motorového vozidla  s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách (ak vozidlo kontrole podlieha)
 • osvedčenie o evidencii alebo iný doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované
 • protokol o skúškach vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, ak žiadateľovi bola táto povinnosť uložená, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa podmienky a technické požiadavky ustanovené zákonom

Po úspešnom schválení jednotlivo dovezeného vozidla úrad vydá:

 • rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla
 • osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz), ak ide o vozidlo, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo vydá technické osvedčenie vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel

5. Povinné zmluvné poistenie PZP

Pred cestou na dopravný inšpektorát si ešte potrebujete uzavrieť a zaplatiť povinné zmluvné poistenie za škody spôsobené vedením motorového vozidla (PZP). Z časového aj cenového hľadiska je výhodné uzatvoriť PZP online cez internet, kde máte možnosť porovnať ceny zo všetkých poisťovní a vybrať si tak tú, ktorá Vám najviac vyhovuje. Poistenie je pritom platné ihneď po zaplatení bez podpisovania a navštevovania poisťovne. Všetky dokumenty Vám dôjdu do emailu ihneď po uzatvorení.

6. Evidencia vozidiel

Posledná cesta bude pre Vás na Okresný Úrad -  Evidencia vozidiel (Dopravný inšpektorát), kde vozidlo zaevidujú a pridelia evidenčné číslo vozidla EČV.

Pre prihlásenie vozidla do evidencie budete potrebovať:

 • doklad totožnosti
 • osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy
 • doklad okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia; tento doklad sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla PZP
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list; prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
 • ak vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, je vlastník povinný predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC. Orgán Policajného zboru do osvedčenia o zhode vozidla COC uvedie dátum evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo osvedčenia o evidencii časti II, osvedčenie o zhode vozidla COC potvrdí podpisom a pečiatkou a vráti ho držiteľovi vozidla
 • správny poplatok určený podľa výkonu a veku prihlasovaného dovezeného vozidla zo zahraničia

V prípade, že ide o nové vozidlo (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km; postačuje ak je splnená iba jedna z uvedených podmienok), ktorý je dovezený z iného členského štátu Európskej únie je potrebné priniesť potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku.  Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

Je možné požiadať aj o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. Za zrýchlené konanie je potrebné uhradiť poplatok vo výške 30 €.

Upozornenie: Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

 

poistenie247.sk  Ďakujeme za prečítanie.

POVINNÉ ZMUVNÉ POISTENIE  I  HAVARIJNÉ POISTENIE