05 February 2021 |

Poistenie zamestnanca

zamestnanec praca

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi je všeobecná zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Poistníkom v poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom zamestnávateľovi môže byť sám zamestnanec alebo aj zamestnávateľ.

Náhrada za škodu spôsobenú zamestnancom zamesnávateľovi je vyplácaná v zmysle Zákonníka práce. Poistnú sumu Vám vieme nastaviť presne tak, aby nedošlo k podpoisteniu a ani k zbytočnému nadpoisteniu a poistník by tak nepreplácal na poistnom.

Územnú platnosť poistenia je možné dojednať na Slovensko, Európu alebo Celý svet.

Príklad škody: zamestnanec poškodí alebo rozbije zverený notebook alebo mobilný telefón

Rozdelenie skupín zamestnancov z pohľadu poistenia:

  • v práci nepoužíva motorové vozidlo
  • v práci používa motorové vozidlo do 3,5t
  • v práci používa motorové vozidlo nad 3,5t
  • vodič z povolania do 3,5t
  • vodič z povolania nad 3,5t

Príklady pripoistenia:

  • poistenie škody na dopravovaných veciach
  • poistenie škody na zverenom motorovom vozidle
  • pripoistenie chybne vykonaná práca, služba
  • pripoistenie právnej ochrany

Ponúkame Vám naše kvalitné služby a odbornú starostlivosť. Pôsobíme v silnej spoločnosti INSIA so sieťou pobočiek po celom Slovensku a Českej Republike. Spolupráca s domácimi aj zahraničnými poisťovňami je zárukou optimálneho riešenia pre Vás.

Ak máte záujem o poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, kontaktujte nás.