05 February 2021 |

Poistenie nehnutelností, domácnosti a zodpovednosti za škodu.

dom budova

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti sa dojednáva na budovu, objekt definovaný v poistnej zmluve. Dojednané poistenie uhradí škody na poistenej budove - byt, rodinný dom, chata, poprípade aj na stavebnom materiály, stavebných mechanizmoch a náradí v mieste poistenia, ktoré boli spôsobené následkom rizika dojednaného v poistnej zmluve. Poistenie je možné dojednať aj na vedľajšie stavby - rodinný dom, byt, chatu, garáž,    hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, oplotenie, slnečné kolektory a ďalšie vedľajšie stavby, a to aj v prípade, že sa vedľajšia stavba nachádza na inom mieste poistenia ako váš rodinný dom, byt alebo chata. Okrem krytia škôd spôsobených na poistenej nehnuteľnosti poisťovne k dojednanému poisteniu nehnuteľnosti štandardne pripoisťujú aj zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti sa vzťahuje na škody, za ktoré zodpovedá poistený v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcich z vlastníctva alebo držby poistenej stavby (domy, stavby, haly, garáže, altánky a pod.). Poistený zodpovedá za škody, ktoré vznikli tretím osobám na živote, zdraví, majetku a inej majetkovej škode. Poistenie kryje aj škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo držby pozemku, na ktorom poistená stavba alebo vedľajšia stavba stojí.

Príklad: na dome sa uvoľní škridla a spadne na susedove auto; praskne teplovodné potrubie podlahového kúrenia a vytopí suseda

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti uhradí škody na všetky hnuteľné veci tvoriace domácnosť – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby, nachádzajúce sa v mieste poistenia, ktoré boli spôsobené v dôsledku rizika dojedneného v poistnej zmluve. Okrem krytia škôd spôsobených na poistenej domácnosti, poisťovne k dojednanému poisteniu domácnosti štandardne pripoisťujú aj poistenie občianskej zodpovednosti za škodu.

Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na škody spôsobené poisteným, osobami žijúcimi s poisteným v spoločnej domácnosti a i škodami spôsobenými bežne chovanými domácimi zvieratmi vo vlastníctve poistených osôb. Poistenie kryje škody, ktoré znikli v súvislosti s bežným vedením a činnosťou domácnosti, starostlivosťou o domácnosť prevádzkou zariadenia domácnosti. Poistenie kryje aj zodpovednosť poistených osôb za škodu mimo adresy poistenia, vzniknutú inému, v súvislosti s ich činnosťami v bežnom občianskom živote a pri vykonávaní bežných športov, a to na živote alebo zdraví, škody spôsobené na majetku alebo iná majetková škoda. Poistenie občianskej zodpovednosti je možné uzatvoriť spolu s poistením nehnuteľností a domácnosti.

Príklad: vytopíte suseda, deti pri bežnom športe rozbijú susedovi loptou okno, škody spôsobené inému pri jazde na bicykli alebo kolobežke.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti štandardne kryje škody spôsobené rizikami:

 • požiar, úder blesku, explózia, implózia, pád lietadla, únik dymu, zemetrasenie, aerodynamický tresk, náraz vozidla
 • atmosférické zrážky, víchrica, búrlivý vietor, ťarcha snehu, krupobitie, lavína, povodeň, záplava, zosuv pôdy, pád predmetov, výbuch sopky
 • asistenčné služby
 • zodpovednosť za škodu - spôsobenú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcich z vlastníctva nehnuteľnosti v mieste poistenia a ktorú poistený alebo členovia domácnosti poisteného spôsobili inému bežnou činnosťou alebo vedením domácnosti
 • poistené náklady
 • a ďalšie...

Poistenie je možné rozšíriť aj o ďalšie riziká ako napríklad:

 • vodovodné škody
 • rozbitie skla
 • krádež, lúpež
 • vandalizmus
 • skrat a prepätie na spotrebičoch
 • sprejerstvo
 • deštruktívna činnosť hmyzu a hlodavcov
 • strata nájmu
 • a ďalšie...

Ponúkame Vám naše kvalitné služby a odbornú starostlivosť. Pôsobíme v silnej spoločnosti INSIA so sieťou pobočiek po celom Slovensku a Českej Republike. Spolupráca s domácimi aj zahraničnými poisťovňami je zárukou optimálneho riešenia pre Vás.

Ak máte záujem o poistenie domu, bytu alebo domácnosti, kontaktujte nás.