11 September 2019 | PZP

Majte vo svojej poistke jasno a čítajte výluky z poistenia.

poistenie vyluky

Účelom každého poistenia je ochrana pred rizikom, na ktoré je určené a odškodnenie zo strany poisťovne pri vzniku poistnej udalosti. Pri povinnom zmluvnom poistení je to škoda, ktorú môžete spôsobiť druhej strane. Pri Havarijnom poistení naopak ochrana vlastného majetku pred napríklad neúmyselným vlastným poškodením, krádežou, lúpežou, živelnou škodou alebo vandalizmom. Pri cestovnom poistení je možností krytia na výber naozaj veľa. Mimo preplatenia liečebných nákladov, ktoré je základným krytím si viete dojednať rôzne pripoistenia, ako napríklad poistenie úrazu, batožiny, storna, zodpovednosti a ďalších.

Pred týmito rizikami vás vaše poistenie chráni. Na druhej strane sa chcú poisťovne pred nezodpovednosťou a zbytočným hazardovaním svojich klientov chrániť a z toho dôvodu vo všeobecných poistných podmienkach spresňujú situácie kedy nie sú povinné plniť alebo plniť len čiastočne. Tieto situácie sú vo VPP označené ako Výluky z poistenia a my ako poistení by ste ich mali poznať.

Medzi absolútne výluky štandardizované vo všetkých poisťovniach patria napríklad:

  • Jazda pod vplyvom alkoholu a omamných látok/pri cestovnom poistení je to poistná udalosť, ktorá vznikla po požití alkoholu alebo omamných látok
  • Úmyselné poškodenie vozidla, resp. úmyselne spôsobená škoda
  • Škody spôsobené použitím vozidla na páchanie trestnej činnosti
  • Škody spôsobené vojnovými udalosťami, teroristickými útokmi, štrajkami, vzburami alebo násilnými nepokojmi
  • Škody spôsobené nesprávnou obsluhou, údržbou alebo neschváleným používaním vozidla
  • Škody spôsobené prirodzeným opotrebovaním sa, chybnou konštrukciou, chybou materiálu alebo výrobnou chybou
  • Škody spôsobené vedením motorového vozidla bez platného vodičského oprávnenia alebo v čase kedy bol udelený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

Pri motorových vozidlách si treba obzvlášť dávať pozor na platnosť STK a správne obutie pneumatík hlavne v zimných mesiacoch. Ak pri poistnej udalosti uvedie polícia do záznamu o nehode, že bola spôsobená v dôsledku zlého stavu pneumatík alebo sa zistí, že ste v čase nehody nemali platnú STK, poisťovňa môže znížiť, alebo úplne odmietnuť poistné plnenie.

Dôvodom na výluku alebo krátenie poistného môže mať aj porušenie zmluvy v zmysle nesprávneho používania vozidla. Tým máme na mysli, že sa stane poistná udalosť v dôsledku použitia vozidla na iné účely, ako je v poistnej zmluve definované. Konkrétne to znamená používanie vozidla na účely taxi služby, autoškoly, požičovne a podobne, pričom do poistnej zmluvy sa uvedie bežné používanie.

Vo výlukách sa ďalej môžeme stretnúť s jednotlivými situáciami, ktoré jedna poisťovňa má definované ako výluku a druhá ju má štandardne v krytí. Napríklad pri Havarijnom poistení poškodenie kabeláže hlodavcami, alebo úmyselný požiar môže byť v jednej poisťovni vo výlukách a v inej naopak v krytí. Pri Cestovnom poistení sa zasa môžu vo výlukách poisťovní rôzniť jednotlivé športy. Pri výbere poistenia, preto vždy odporúčame porovnanie viacerých poisťovní.

 

 

poistenie247.sk  Ďakujeme za prečítanie.

POVINNÉ ZMUVNÉ POISTENIE  I  HAVARIJNÉ POISTENIE  I  CESTOVNÉ POISTENIE