23 January 2023 | Prevod držby vozidla

Prevod držby vozidla - legislatívna zmena od 1.1.2023

V súvislosti so zmenou v pravidlách pri evidencii vozidiel s účinnosťou od 1.1.2023 vám prinášame aktuálne informácie z poisťovní.

Od 1.1.2023 sa prevod držby vozidla realizuje jedným krokom, to znamená, že pôvodný držiteľ už nemusí nahlasovať prevod držby na inú osobu, ale je už automaticky zapísaný nový držiteľ, ktorému je vydané nové osvedčenie o evidencii vozidla.

Staré osvedčenie o evidencii dopravný inšpektorát odoberie, takže pôvodný držiteľ sa už nemôže preukázať prevodom držby vozidla pôvodným osvedčením o evidencii vozidla.

Dopravný inšpektorát môže na požiadanie vystaviť osobitné potvrdenie o prevode držby vozidla na inú osobu, čo je však spoplatnené sumou 2 €.

Z uvedeného dôvodu pri spísaní žiadosti o zrušenie poistnej zmluvy z dôvodu zmeny držby vozidla sa už nevyžaduje od klienta kópia technického preukazu.

Obdobné situácie sú aj vyradenie vozidla z evidencie príp. dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky, kde si poisťovne tieto skutočnosti môžu overiť v SKP.