Stala sa mi nehoda

Stala sa mi dopravná nehoda. Čo robiť­? auto nehoda

Ak sa už dopravná nehoda stane, treba vedieť čo robiť, aby následky neboli fatálne.

V prvom rade treba okamžite zastaviť vozidlo, vypnúť motor a zapnúť výstražné znamenie.

Obliecť si reflexnú vestu a až potom vystúpiť z vozidla a použiť prenosný výstražný trojuholník. Umiestňuje sa 50 metrov za vozidlom pri krajnici tak, aby ho bolo zreteľne vidieť. Na diaľnici a rýchlostnej ceste vo vzdialenosti 100 metrov za vozidlom.
Súčasťou povinnej výbavy každého vozidla je aj lekárnička a karta prvej pomoci. Niekedy práve prvotné opatrenia pomôžu zachrániť život. Ak nevieme ako na to, okamžite zavoláme políciu, záchrannú zdravotnú službu a hasičov.

Zbytočne sa vo vozidle nezdržiavame.

Ak je to nevyhnutné na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník môže premiestniť vozidlá. Je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.

Vodič, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody, je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol, alebo inú návykovú látku. Je tiež potrebné zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu polície, alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody.
 

Pokúste sa definovať či ide o dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť.

Definícia škodovej udalosti:

 • nedošlo k zraneniam ani stratám na životoch
 • nepoškodilo sa žiadne verejnoprospešné zariadenie ani verejná komunikácia
 • nedošlo k úniku nebezpečných látok
 • nevznikla škoda vyššia ako 3990 € (na jedno vozidlo)

Ak sa účastníci škodovej udalosti vedia dohodnúť na vinníkovi a poškodenom, v takom prípade nie je potrebné privolanie polície. Tým vinník ušetrí na pokute, ktorú by musel zaplatiť pri privolaní polície za spôsobenie škodovej udalosti. Účastníci vypíšu správu o nehode a odporúča sa tiež vyfotografovať miesto nehody, stret vozidiel a poškodené časti. 

Definícia dopravnej nehody:

 • došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb
 • bolo poškodené verejnoprospešné zariadenie alebo verejná komunikácia
 • došlo k úniku nebezpečných látok
 • vzniknutá škoda presahuje 3990 €
 • niektorý z účastníkov požil alkoholické nápoje alebo iné omamné látky
 • účastníci sa nevedia dohodnúť na zavinení                     

Pri dopravnej nehode sa vždy privoláva polícia. Polícia vyšetrí nehodu a vyhotoví policajnú správu o dopravnej nehode. Ak je to možné, tak aj v prípade, že je dopravná udalosť šetrená políciou, odporúčame vyplniť tlačivo Správa o nehode.

V prípade, ak je Vaše vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti nepojazdné, kontaktujte asistenčnú službu poisťovne, v ktorej máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Kontakty nájdete na našej stránke.
 


Hlásenie poistnej udalosti.

Ak ste poškodený, nahláste poistnú udalosť poisťovni vinníka. Ak tak nespravíte, vystavujete sa riziku, že Vám poisťovňa škodu nebude plniť.
Ak ste nehodu zavinili, bezodkladne nahláste poistnú udalosť svojej poisťovni:

 • do 15 dní, ak sa stala na území SR
 • do 30 dní, ak sa stala v zahraničí

Do poisťovne zašlite vyplnenú Správu o nehode a policajnú správu, ak bola dopravná nehoda šetrená políciou.
Odporúčanie: Tlačivo Správa o nehode patrí zo zákona do povinnej výbavy vozidla, majte ho teda vždy v aute.
 


Priebeh likvidácie poistnej udalosti.

 1. Poisťovňa vykoná obhliadku poškodeného vozidla za účelom zistenia výšky škody.
 2. Poisťovňa vydá dokument o kalkulácii na opravu poškodeného vozidla a odporučí zmluvné servisy, kde si môžete dať vozidlo opraviť. Klient sa má možnosť rozhodnúť či využije autoservis doporučený poisťovňou, alebo si vyberie iný.
 3. Po oprave vozidla nasleduje plnenie poisťovne, ktoré môže prebiehať dvomi spôsobmi:              
 • a) Opravu ste si hradili z vlastných finančných zdrojov – v tomto prípade doručíte poisťovni faktúru za opravu a poisťovňa Vám, po kontrole fakturovanej sumy a výške reálnych nákladov na opravu, poskytne plnenie.
 • b) Opravu ste nehradili z vlastných zdrojov, ale potvrdeným krycím listom – v tomto prípade poisťovňa poskytne poistné plnenie priamo servisu, v ktorom opravovali vozidlo. Vy servisu uhradíte iba dohodnutú spoluúčasť, ktorú si poisťovňa odpočítala z poistného plnenia.
   

Asistencia od poistenie24/7

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať. Naši klienti majú od nás bezplatné poradenstvo a pomoc počas celej doby poistného vzťahu. Či už sa jedná o nejasnosti ohľadom poistenia, otázky v priebehu poistenia, pomoc pri likvidácii poistnej udalosti, alebo informácie ohľadne blížiacej sa splatnosti poistenia, sme tu stále pre Vás. 

Stala sa mi poistná udalosť (Cestovné poistenie) zdravie sestricka

Ak vznikla poistná udalosť - či už ide o úraz, stratu, poškodenie alebo odcudzenie batožiny, dokladov alebo iných vecí - kontaktujte asistenčné služby poisťovne, v ktorej máte uzatvorené cestovné poistenie. Poradia vám, ako správne postupovať a aké dokumenty, potvrdenia a účtenky budete potrebovať pre likvidáciu poistnej udalosti poisťovňou.
 

Poistné hlásenie z cestovného poistenia

Ak došlo k poistnej udalosti, k hláseniu je potrebné doložiť:

 • vyplnené a podpísané tlačivo o škodovej udalosti osoby uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie,
 • originály účtov a potvrdeniek o vynaložených nákladoch,
 • kópie lekárskych správ z vyšetrení, ktoré boli podstúpené v súvislosti s poistným hlásením,
 • kópie lekárskych správ z prípadných hospitalizácií v súvislosti s poistným hlásením,
 • kópia lekárskej správy z prvotného ošetrenia po úraze
 • a kópie všetkých policajných správ, ak bola daná udalosť vyšetrovaná políciou.
   

Asistencia od poistenie24/7

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať. Naši klienti majú u nás bezplatné poradenstvo a pomoc počas celej doby poistného vzťahu. Či už sa jedná o nejasnosti ohľadom poistenia, otázky v priebehu poistenia, pomoc pri likvidácii poistnej udalosti, alebo informácie ohľadne blížiacej sa splatnosti poistenia, sme tu stále pre Vás.