Slovník pojmov

Bonus = zľava z poistného poskytovaná v určitých prípadoch.

Bežné poistné = stanovené poistné na dohodnuté poistné obdobie. Je možné dojednať ročné, polročné alebo štvrťročné.

Brutto poistné = poistné, ktoré má poistený platiť ako cenu za poskytovanú poisťovaciu službu.

Druhy poistenia = jednotlivé skupiny poistení, ktoré sú členené podľa skupín poistených objektov alebo príbuzných rizík. Ako napríklad: poistenia vozidiel, majetku, osôb a podobne.

Držiteľ motorového vozidla = osoba zapísaná v dokladoch vozidla.

Garančný fond poisťovne = poistný garančný fond sa tvorí z príspevkov poistiteľov a spravuje ho Slovenská kancelária poisťovateľov. Z Garančného fondu sa za presne vymedzených podmienok poskytuje plnenie poškodenému za:

  • škodu na zdraví alebo usmrtenie spôsobenú prevádzkou nezisteného vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba,

  • škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti,

  • škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, za ktorú zodpovedá osoba poistená u poisťovateľa, ktorý z dôvodu úpadku nemôže uhradiť vzniknutú škodu,

  • škodu spôsobenú prevádzkou zahraničného vozidla, za ktorú zodpovedá osoba poistená hraničným poistením,

  • škodu spôsobenú prevádzkou zahraničného vozidla, pričom jeho vodičovi nevzniká pri prevádzke vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie.

Kalkulácia poistného = výpočet poistného pre konkrétne riziko. Pri kalkulácii poistného sa rešpektujú základné ekonomické a právne aspekty poistenia. Pri výpočte sa využívajú osobitné metódy štatistiky a počtu pravdepodobnosti.

Krycí list = je potvrdenie poisťovne servisu o platbe za poistnú udalosť. Potvrdenie, že poisťovňa za svojho poisteného splní záväzok stanovený v krycom liste. Uvedenému subjektu (napr. autoservisu) v danom termíne a rozsahu preukáže plnenie za poisteného alebo poškodeného.

Likvidátor = pracovník poisťovne, ktorý uskutočňuje likvidáciu poistnej udalosti, teda určuje mieru oprávnenosti nároku klienta a na základe prepočtu stanoví výšku poistného plnenia.

Likvidácia poistných udalostí = proces zabezpečujúci poskytnutie poistného plnenia, resp. náhrady za vzniknutú poistnú udalosť. Ide o práce spojené s likvidáciou, t.j. obhliadka a výpočet škody.

Likvidačná správa = opis poistného krytia, právneho základu a výpočet poistného plnenia v konkrétnej poistnej udalosti.

Malus = ide o opak bonusu, teda prirážku k stanovenému poistnému v prípade nesplnenia stanovených podmienok. Najčastejšie ide o prirážku za nepriaznivý škodový priebeh v predchádzajúcom období.

Následná škoda = strata, následne vyvolaná poistnou udalosťou (odpratávacie a zachraňovacie náklady, strata zisku a podobne).

Naturálne plnenie = vecné plnenie poisťovne predstavujúce konkrétnu službu alebo poskytnutie predmetov, ktoré boli poistnou udalosťou poškodené, zničené alebo odcudzené. Môže to byť lekárske ošetrenie, lieky či zabezpečenie náhradného autobusu po dopravnej nehode.

Ocenenie rizika = postup poisťovne, ktorého výsledkom je analýza rizík a stanovenie predpokladov vzniku škôd vo vecnom, finančnom a časovom faktore. Pre poisťovňu je ocenenie rizika dôležité pre stanovenie poistných podmienok a sadzby poistného.

Ocenenie škody = postup poisťovne, ktorého výsledkom je stanovenie rozsahu vzniknutej škody v peňažnom vyjadrení. Ocenenie sa vykonáva na základe právnych a cenových predpisov.

Plnenie = čiastka, ktorú je poisťovňa povinná vyplatiť v prípade poistnej udalosti.

Poistenie = právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému (alebo poškodenému za poisteného) poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok.

Poisťovateľ = Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel, ktorá sa uzavretím poistnej zmluvy zaväzuje poskytnúť poistenému, v prípade poistnej udalosti, poistné plnenie.

Poistník = osoba, ktorá uzatvára poistenie a zaväzuje sa platiť poistné.

Poistné = finančný záväzok poistníka za poskytnutú poistnú ochranu.

Poistná suma = suma dohodnutá alebo priamo stanovená v poistnej zmluve, ktorá predstavuje hornú hranicu poistného plnenia.

Poistný rok = obdobie dvanástich mesiacov nasledujúcich buď odo dňa začiatku poistenia alebo od dátumu každého nasledujúceho výročia.

Poistná doba = čas, na ktorý je uzavretá poistná zmluva.

Poškodený = osoba, ktorá utrpela škodu.

Poistná udalosť = náhodná udalosť, s ktorou je spojená povinnosť poisťovateľa plniť.

Poistné plnenie = suma, ktorú poisťovateľ vyplatí na základe poistnej zmluvy, ak nastane poistná udalosť.

Poistná ochrana = riziko alebo súbor rizík, ktoré sú poistené poistnou zmluvou. Rozsah poistnej ochrany sa stanovuje poistnými podmienkami, ktoré určujú aj rozsah doplnkových služieb poisťovne.

Poistné krytie = je súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný nárok je poistnou udalosťou, môže sa po jej vyčíslení zaslať poistenému ako poistná náhrada. Základné sú údaje o platnosti poistnej zmluvy a o zaplatení poistného za obdobie, kedy poistná udalosť vznikla. Ďalšími sú údaje, ktoré potvrdzujú, že udalosť zodpovedá dohodnutým poistným podmienkam.

Poistné riziko = riziko, na ktoré môže poisťovňa uzavrieť poistnú zmluvu na základe daných podmienok.

Poisťovníctvo= je odvetvie hospodárstva, ktoré sa zaoberá poisťovacou, sprostredkovateľskou a zaisťovacou činnosťou v oblasti poistenia.

Povinné poistenie = poistenie, ktoré sa musí podľa príslušného právneho predpisu uzavrieť ako zmluvné povinné poistenie. Ide o prípady, keď môžu vzniknúť veľké škody postihujúce iné osoby ako poisteného. Postihnuté osoby by nemuseli mať v týchto prípadoch predpoklad získať plnú náhradu škody, ktorá im bola spôsobená.

Premlčanie = doba, počas ktorej môže občan uplatniť svoje nároky voči povinnému. Ak uplatní nárok po tejto lehote, môže povinný namietať premlčanie.

Prevádzkovateľ motorového vozidla = fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa motorové vozidlo.

Regres = predstavuje vymáhanie záväzku od toho, kto úmyselne alebo neúmyselne spôsobil udalosť.

Riziko = neistota, že určitý jav sa bude pozitívne vyvíjať.

Spoluúčasť = je podiel vyjadrený v percentách alebo aj v hodnote v peniazoch, dohodnutý v poistnej zmluve, ktorou sa poistený podieľa na krytí škody z poistnej udalosti, a o ktorú sa znižuje poistné plnenie poisťovateľa. Pokiaľ je výška škody zo škodovej udalosti nižšia ako dojednaná spoluúčasť, poistné plnenie sa neposkytuje.

Storno poistenia = zrušenie poistenia na dané obdobie v prípade zániku poistenia.

Škodová udalosť = je udalosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva poisteného na poistné plnenie.

Výluka z poistenia = udalosť, riziko, predmet alebo záujem, na ktoré sa dohodnuté poistenie podľa poistných podmienok nevzťahuje. Výluky spresňujú rozsah poistného krytia. Ide o osobitné klauzuly v poistných podmienkach a poistných zmluvách, ktoré označujú prípady, keď poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie alebo jeho časť.

Zákonné poistenie = jedna zo základných foriem poistenia. Platnosť poistenia je daná zákonom, ak sú splnené stanovené podmienky (napr. vlastníctvo motorového vozidla).