Poradňa (Často kladené otázky)

Ako uzatvoriť poistenie online?otaznik rady

V online kalkulačke pre výpočet poistenia zadáte údaje o vozidle z veľkého technického preukazu a údaje o poistníkovi. Poistníkom môže byť fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ (SZČO), právnická osoba (firma).

Pri každom vyplňovacom okne v kalkulačke je prehľadne definované aký údaj treba doplniť. Doplňovanie údajov o vozidle si viete uľahčiť a urýchliť zadaním ŠPZ a kliknutím na „doplniť údaje“. Údaje o vozidle budú automaticky doplnené z databázy. Doplnené údaje si pre istotu skontrolujte, najmä pri dovezených vozidlách zo zahraničia. Občas sa stáva, že nesúhlasí rok výroby. V takom prípade rok výroby vozidla prepíšte manuálne.

V ďalšom kroku prejdete na ponuku poisťovní, z ktorej si vyberiete tú, ktorá Vám najviac vyhovuje a doplníte ostatné údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy.

Po potvrdení objednávky a odsúhlasení podmienok poistenia Vám do emailu budú zaslané všetky dokumenty: Návrh poistnej zmluvy, Potvrdenie o poistení zodpovednosti (Zelená karta), Platobné údaje, Všeobecné poistné podmienky a ďalšie dokumenty. Návrh poistnej zmluvy sa stáva platnou zmluvou zaplatením poistného. Suma poistenia a termín splatnosti sú uvedené v Návrhu poistnej zmluvy a taktiež v texte mailu, ktorý sme Vám poslali hneď po uzatvorení Návrhu poistnej zmluvy. Pri uzatvorení návrhu poistnej zmluvy Vám do emailu príde Zelená kartu s platnosťou (zvyčajne) 2 mesiace. Po úhrade poistného Vám poisťovňa pošle poštou Zelenú kartu platnú na celé poistné obdobie. V prípade, že potrebujete vycestovať do zahraničia a zelená karta Vám ešte nebola doručená, na základe Vašej žiadosti Vám môžeme prednostne zaslať Zelenú kartu poštou.

OD 01.10.2019 sa zrušuje Biela karta a vydáva sa už len ZELENÁ KARTA, ktorá slúži ako potvrdenie o uzatvorenom PZP na Slovensku aj v zahraničí.

Pre uzatvorenie poistnej zmluvy na havarijné poistenie je potrebné okrem zaplatenia poistného absolvovanie vstupnej obhliadky vozidla (platí iba pre už jazdené vozidlá). Ohľadne dohodnutia vstupnej obhliadky Vás budeme kontaktovať do 24 hodín od uzatvorenia Návrhu poistenia na našej stránke.


Aké doklady potrebujem na uzatvorenie poistenia?

Údaje z Technického preukazu vozidla:

 • značka vozidla,
 • model vozidla,
 • maximálny výkon k kW,
 • objem v cm3,
 • najvyššia celková prípustná hmotnosť vozidla,
 • farba vozidla,
 • druh paliva,
 • počet miest na sedenie,
 • evidenčné číslo vozidla (EČV),
 • VIN (číslo karosérie),
 • číslo veľkého Technického preukazu.

Ďalej je potrebné zadať údaje o držiteľovi a vlastníkovi vozidla:

 • osobné údaje,
 • adresa,
 • telefonický kontakt,
 • e-mailovú adresu (na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú zaslané všetky dokumenty súvisiace s uzatváraným poistením).


V prípade, ak uzatvárate poistenie pre nové vozidlo, ktoré ešte nemá pridelené EČV, alebo ide o vozidlo pri ktorom dôjde k prepisu držiteľa vozidla a bude sa meniť EČV, evidenčné číslo vozidla neuvádzate. Po pridelení ho ale treba nahlásiť do poisťovne.

Stačí ak nám pošlete informáciu o novom EČV prostredníctvom našej webstránky a my ho do vašej poisťovne nahlásime za Vás.


Od kedy je moje poistenie platné?

Poistenie uzatvorené online nadobúda platnosť včasnou úhradou poistného na účet poisťovne. Výška sumy poistného a doba splatnosti sú uvedené v Návrhu poistnej zmluvy. Ak sa poistné nestihne včas uhradiť, platnosť Návrhu poistnej zmluvy zaniká. Platnosť poistenia začína dátumom uvedeným v poistnej zmluve, podmienkou však je, aby bolo poistenie zaplatené na účet poisťovne.


Ako môžem poistenie zaplatiť?

Poistné môžete uhradiť bankovým prevodom cez internet banking na účet poisťovne. V hotovosti v banke platobným príkazom na účet poisťovne, alebo na pošte vypísaním šeku.


Kedy dostanem Bielu a Zelenú kartu?

OD 01.10.2019 sa zrušuje Biela karta a vydáva sa už len ZELENÁ KARTA, ktorá slúži ako potvrdenie o uzatvorenom PZP na Slovensku aj v zahraničí.

Po uzatvorení poistenia PZP na našej stránke vám obratom do mailu príde Zelená karta spolu s ostatnými dokumentami k poisteniu. Ziela karta má dočasnú platnosť. Po úhrade poistného vám poisťovňa pošle Zelenú kartu platnú na celé poistné obdobie.


Potrebujem vycestovať a poisťovňa mi ešte neposlala Zelenú kartu.

V takom prípade nás môžete kontaktovať (telefonicky alebo emailom) a my Vám vystavíme Zelenú kartu prednostne.


Sú k poisteniu účtované nejaké ďalšie poplatky?

Nie. Cena za poistenie, ktorú vidíte pri ponuke poisťovní, je konečnou cenou a nič viac už neplatíte.


Čo robiť keď som mal nehodu?

Pokúste sa definovať či ide o dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť.

Definícia škodovej udalosti :

 • nedošlo k zraneniam ani stratám na životoch,
 • nepoškodilo sa žiadne verejnoprospešné zariadenie ani verejná komunikácia,
 • nedošlo k úniku nebezpečných látok,
 • nevznikla škoda vyššia ako 3990 € (na jedno vozidlo).

Ak sa účastníci škodovej udalosti vedia dohodnúť na vinníkovi a poškodenom nie je potrebné privolanie polície. Tým vinník ušetrí na pokute, ktorú by musel zaplatiť pri privolaní polície za spôsobenie škodovej udalosti. Účastníci vypíšu správu o nehode a odporúčame tiež vyfotografovať miesto nehody, stret vozidiel a poškodené časti.
 

Definícia dopravnej nehody (ak došlo pri poistnej udalosti k niektorej z týchto definícií ide o dopravnú nehodu):

 • došlo k zraneniu, alebo usmrteniu osôb,

 • bolo poškodené verejnoprospešné zariadenie, alebo verejná komunikácia,

 • došlo k úniku nebezpečných látok,

 • vzniknutá škoda presahuje 3990 €,

 • niektorý z účastníkov požil alkoholické nápoje, alebo iné omamné látky,

 • účastníci sa nevedia dohodnúť na zavinení.

Pri dopravnej nehode sa vždy privoláva polícia. Polícia vykoná šetrenie nehody a vyhotoví Policajnú správu o dopravnej nehodeAk je to možné, tak aj v prípade, že je dopravná udalosť šetrená Políciou, odporúčame vyplniť tlačivo Správa o nehode.

V prípade, ak je Vaše vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti nepojazdné, kontaktujte asistenčnú službu poisťovne, v ktorej máte uzatvorené poistenie . Kontakty nájdete na internetových stránkach poisťovní a aj na našej stránke.


Hlásenie poistnej udalosti.

Ak ste poškodený, nahláste poistnú udalosť poisťovni vinníka. Ak tak nespravíte vystavujete sa riziku, že vám poisťovňa škodu nebude plniť.

Ak ste vinníkom škody, nahláste poistnú udalosť svojej poisťovni:

 • do 15 dní ak sa stala na území SR,
 • do 30 dní ak sa stala v zahraničí.

Do poisťovne zašlite vyplnenú Správu o nehode a Policajnú správu, ak bola dopravná nehoda šetrená Políciou.

Odporúčanie: Tlačivo Správa o nehode patrí zo zákona do povinnej výbavy vozidla, majte ho teda vždy vo vozidle.


Ako môžem zrušiť poistenie?

Podľa zákona o finančných službách poskytnutých na diaľku, môžete od Návrhu poistnej zmluvy odstúpiť do 14-tich dní od zaplatenia a uzatvorenia poistnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy doručte písomne na adresu poisťovateľa.

Toto neplatí pri zmluvách uzatvorených na kratšie ako jeden mesiac, čo platí napríklad pri krátkodobom cestovnom poistení. Ak ste poistenie uzatvárali už dávnejšie, tak každé poistenie je možné vypovedať k výročiu poistnej zmluvy. Výpoveď poistnej zmluvy je potrebné doručiť do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia.

Všetky informácie o vypovedaní poistnej zmluvy sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach poisťovne.


Ako môžem zmeniť poisťovňu?

Pre zmenu poisťovne je potrebné podať výpoveď pôvodnej poistnej zmluvy. Výpoveď sa podáva ku koncu poistného obdobia. Poistným obdobím je jeden rok a začiatok poistného obdobia je uvedený v poistnej zmluve a pri PZP aj na Bielej karte a Zelenej karte. Výpoveď je potrebné podať najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom poistnej zmluvy písomnou formou. Výpoveď môže byť poisťovni doručená osobne, alebo doporučenou poštou. Výpoveď si môžete vygenerovať a stiahnuť na našej stránke.


Aký je rozdiel medzi PZP a Havarijným poistením?

Povinné zmluvné poistenie je druh poistenia, ktoré kryje škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Uzatvorenie poistenia PZP je povinné zo zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenou prevádzkou motorového vozidla, pre každého držiteľa motorového vozidla, na ktoré sa zo zákona vzťahuje povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poistenie PZP teda kryje finančné škody, ktoré spôsobíte svojím vozidlom iným. Kryje škody na zdraví a majetku a prenáša povinnosť uhradiť škodu z vinníka na poisťovňu.

Škody, ktoré si na vozidle neúmyselne spôsobí jeho vlastník však už nekryje.

Naproti tomu Havarijné poistenie, inak nazývané aj Kasko je druh dobrovoľného poistenia, ktorým si poistený chráni svoje vozidlo pred finančnými stratami vzniknutými pri škodách z neúmyselnej vlastnej viny, alebo pri škodách ktorým nevedel zabrániť a toto riziko za poisteného preberá poisťovňa.

Plnohodnotné havarijné poistenie kryje riziká: Havária - poškodenie alebo zničenie vozidla, škody na vozidle spôsobené živelnou udalosťou - Živel, Odcudzenie vozidla alebo jeho časti, Vandalizmus, Zrážka so zverou, Poškodenie hlodavcami.


Online Havarijné poistenie jazdeného vozidla.

V prípade uzatvorenia online havarijného poistenia na už jazdené vozidlo, si pomocou našej online kalkulačky uzavriete Návrh poistnej zmluvy, ktorý vám dôjde do emailu spolu s ostatnými dokumentami. Ďalej je ešte potrebné absolvovať foto obhliadku vozidla, ktorú vykoná náš technik alebo technik poisťovne, v ktorej ste si poistenie dojednali. Ohladne dojednania fotoobhliadky vás budeme informovať najneskôr do 24 hodín od uzatvorenia Návrhu poistnej zmluvy.


Online Havarijné poistenie nového vozidla.

V prípade uzatvorenia online havarijného poistenia na nové vozidlo prebieha postup podobne ako na jazdené vozidlo. V online kalkulačke vyplníte všetky potrebné informácie pre vytvorenie Návrhu poistnej zmluvy, ktorý vám bude ihneď odoslaný na email spolu s ostatnou dokumentáciou. V kalkulačke Havarijného poistenia je potrebné označíť že ide o nové vozidlo a políčka pre EČV a číslo technického preukazu necháte prázdne. Po pridelení je však potrebné EČV a číslo technického preukazu do poisťovne dohlásiť. Stačí ak nám nové EČV a číslo TP pošlete prostredníctvom emailu, alebo (jednoduchšie) pomocou eformuláru zmena EČV na stránke, a my ho za vás do poisťovne dohlásime. Pri havarijnom poistení na nové vozidlo nie je potrebná foto obhliadka.

Pár informácií, ktoré je potrebné vedieť pri havarijnom poistení na nové vozidlo:

 • Poistná zmluva musí byť uzatvorená pred alebo najneskôr v deň prvého prihlásenia. (v tomto prípade nieje potrebná foto obhliadka)
 • Zadáva sa cenníková cena bez zliav, teda nie suma, za ktorú vozidlo kupujete ak ste dostali zľavu. (príklad: Ak plná cenníková cena vašeho vozidla je 21 000€, ale vy ste dostali od predajcu zľavu a reálne kupujete vozidlo za 19 000€ do poistenia sa zadáva poistná suma 21 000€)

Do poisťovne sa dokladajú dokumenty:                                                                                 

 • kópia Kúpnej zmluvy                                                                                                           
 • kópia Preberacieho protokolu (až po prebratí vozidla od predajcu)                                               
 • kópia Technického preukazu                                                                                                                                                                                                                                                                 

Všetky dokumenty dohlásime do poisťovne za Vás.


Ako prebieha prepis vozidla na dopravnom inšpektoráte?

Pri prepise vozidla, alebo prihlásení vozidla do evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte budete musieť ako nový držiteľ vozidla predložiť pracovníkovi na úrade Návrh poistnej zmluvy a Zelenú kartu. To znamená, že je potrebné mať poistenie uzatvorené pred prepisom a prihlásením vozidla na dopravnom inšpektoráte. Nakoľko ide o poistenie uzatvorené online, ktoré nadobúda platnosť zaplatením, môžu od vás požadovať aj doklad o úhrade (napríklad potvrdenie o vykonanej transakcii alebo výpis z účtu).


Čo kryje havarijné poistenie?

Na stránke www.poistenie247.sk ponúkame plnohodnotné Havarijné poistenie „all risk“, ktoré kyje nasledovné riziká :

 • Havária, poškodenie alebo zničenie vozidla,

 • Škody na vozidle spôsobené živelnou udalosťou (krupobitie, záplava, požiar, pád stromu, víchrica, ...),

 • Odcudzenie vozidla, alebo jeho časti (autorádio, disky z ľahkých zliatin, ...)

 • Vandalizmus, krádež alebo lúpežné prepadnutie,

 • Stret so zverou, poškodenie hlodavcami.


Čo znamená spoluúčasť?

Spoluúčasť znamená výšku podielu poistníka na škodovej udalosti. Môže byť vyjadrená percentuálne, konkrétnou fixnou sumou, alebo ich kombináciou.

Platí zásada, že čím je spoluúčasť vyššia, tým je havarijné poistenie lacnejšie. Poisťovne ponúkajú na výber z viacero spoluúčastí a klient si môže vybrať aká je pre neho najviac akceptovateľná v porovnaní s výškou poistného. Tu sa však klient musí správne rozhodnúť, či chce mať čo najlacnejšie poistenie a k tomu prislúchajúcu vyššiu spoluúčasť v prípade poistnej udalosti, alebo zaplatí o niečo viac na poistnom, ale v prípade poistnej udalosti sa bude na škode spolupodieľať minimálne poprípade vôbec. Najviac citeľná je spoluúčasť na malých škodách.

Príklad:

Klient ma poškodené čelné sklo a náklady na výmenu sú 500€.

V poistnej zmluve klienta je dohodnutá spoluúčasť 4% minimálne 200€.

Poisťovňa klientovi vyplatí poistné plnenie ponížené o spoluúčasť, čiže 300€. Zvyšných 200€ klient zaplatí servisu z vlastného.

V tomto prípade by pre klienta bolo výhodnejšie poistenie so spoluúčasťou napríklad 5% minimálne 66€, poprípade s nulovou.

Kedy sa započítava spoluúčasť z fixnej sumy a kedy z percenta?

Odpoveď je jednoduchá. Uplatňuje sa vždy vyššia suma.

Pre príklad použijeme poistenie s jednou z najbežnejších spoluúčastí 5% minimálne 165€.

Príklad 1: Škoda na vozidle predstavuje sumu 3000€.

5% z 3000€ sa rovná 150€.

Suma je nižšia ako minimálna spoluúčasť, klient teda na spoluúčasti zaplatí 165€.

Príklad 2: Škoda predstavuje sumu 10 000€.

5% z 10 000 sa rovná 500€.

Klient zaplatí na spoluúčasti 500€, pretože suma vypočítaná z percentuálnej sadzby spoluúčasti je vyššia, ako fixná suma 165€.


Čo znamená totálna škoda a ako bude v takom prípade poisťovňa plniť?

Totálna škoda je označenie pre poškodenie vozidla v takej veľkej miere, že náklady na opravu by prevýšili aktuálnu trhovú hodnotu vozidla. Pri posudzovaní totálnej škody nepoužívajú poisťovne rovnaký model. Čo to znamená? Posudzovanie totálnej škody poisťovňami sa pohybuje v rozmedzí od 70% až po 100% vynaložených nákladov na opravu, v porovnaní z aktuálnou cenou vozidla.

Poisťovňa v prípade ak škodu na vozidle označí ako totálnu nebude vyhotovovať kalkuláciu na opravu, ale bude postupovať nasledovným spôsobom. Poistné plnenie prebieha tak že poisťovňa vypláca aktuálnu trhovú cenu vozidla poníženú o hodnotu použiteľných zvyškov vozidla (vraku). Teda nie hodnotu akú malo vozidlo keď ste ho kupovali, ale aktuálnu hodnotu v čase poistnej udalosti, mínus požiteľné zvyšky vozidla.

Ako poisťovňa zistí hodnotu použiteľných zvyškov vozidla?

Pre určenie hodnoty použiteľných zvyškov vozidla (vraku) poisťovňa zrealizuje on-line dražbu. Najvyššia ponuka vyhráva a o túto sumu poisťovňa zníži poistné plnenie. Vy sa môžete rozhodnúť či vrak odpredáte, alebo si ho ponecháte. Samozrejme, ak o to budete mať záujem, tak vám odpredaj vraku poisťovňa zrealizuje. Sumu za použiteľné zvyšky (vrak) nebude nevyplácať poisťovňa, ale kupec ktorý ho vydražil.

Príklad: Pre príklad použijeme vozidlo s aktuálnou trhovou hodnotou 10 000. Ak poisťovňa na vozidle ohodnotí škodu ako totálnu, výpočet plnenia by mohol vyzerať asi takto.

10 000 – (aktuálna trhová hodnota)

-2500 – (hodnota použiteľných zvyškov), (individuálne, závisí od poškodenia)

7 500 – (suma, ktorú vám vyplatí poisťovňa)

(2500€ za použiteľné zvyšky vozidla vám vypláca dražobník, ak budete mať záujem o predaj)

V prípade škody uplatňovanej z Havarijného poistenia si poisťovňa odpočíta ešte spoluúčasť ak je dojednaná.


Čo je to amortizácia?

Amortizácia predstavuje postupné znižovanie hodnoty vozidla na základe jeho veku a počtu odjazdených kilometrov. Ak vám teda iný účastník poškodil staršie vozidlo, poisťovňa si pri preplácaní škody z PZP uplatní zhodnotenie vozidla, ktoré odpočíta od nákladov na opravu, ku ktorej malo prísť v dôsledku namontovania nových dielov do staršieho vozidla. Rozdiel spôsobený amortizáciou si poškodený musí doplatiť sám. V preklade to znamená, že v prípade, že na vašom staršom vozidle vymenia nárazník (starý za nový), zvýši sa tým hodnota vášho vozidla. Na základe toho vám poisťovňa, v ktorej mal vinník nehody uzatvorené PZP, uhradí nový diel len čiastočne.

Dobrou správou je, že v súčasnosti si už väčšina poisťovní amortizáciu neuplatňuje.


Čo znamenajú výluky z poistenia?

Dôležitým odsekom vo všeobecných poistných podmienkach poisťovní sú výluky z poistenia. Spresňujú situácie, kedy poisťovňa nie je povinná plniť alebo plniť len čiastočne. Výluky sú jasne definované vo Všeobecných poistných podmienkach.

Príklady výluk z postenia: alkohol, drogy, úmyselný trestný čin, nedostatočná údržba, neplatné vodičské oprávnenie.