06 February 2021 |

Profesijná zodpovednosť za škodu

lekar ordinacia

Ak vaša spoločnosť alebo Vy, ako podnikajúca osoba máte zákonom stanovenú povinnosť uzatvoriť poistenie pre prípad spôsobenia škody vyplývajúcej z vašej špecializovanej činnosti, jedná sa o poistenie profesijnej zodpovednosti.

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu Vám poskytne poistné krytie finančných škôd ako aj škody na veci a na zdraví v závislosti od danej profesie.

Základný rozsah poistenia:

 • zodpovednosť za škodu v súvislosti s výkonom poistenej činnosti
 • zodpovednosť za škodu z titulu vlastníctva nehnuteľnosti
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom
 • čisté finančné škody

Možnosti pripoistení:

 • zodpovednosť za škodu na veciach užívaných
 • zodpovednosť za škodu na veciach prevzatých
 • regresy zdravotných poisťovní a socialnej poisťovne

Pre koho je poistenie profesijnej zodpovednosti zo zákona povinné:

 • autorizovaný architekt, autorizovaný inžinier, technik vo výstavbe, autorizovaná osoba
 • lekár, stomatológ, lekárnik, personál v zdravotníckom zariadení
 • advokát, notár, súdny exekútor
 • dražobník, oceňovateľ majetku, patentový zástupca
 • auditor, energetický audítor, daňový poradca
 • insolvenčný psrávca
 • zadávateľ klinického hodnotenia liečiv a klinického hodnotenia zdravotníckeho prostriedku
 • prevádzkovateľ objektu s nebezpečnými látkami
 • výrobca a distribútor tepelnej energie
 • poskytovateľ sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí
 • poisťovací a zaisťóvací maklér a poisťovací agent
 • poľovníctvo
 • prevádzkovateľ dráhovej dopravy na regionálnej a celoštátnej dráhe
 • prevádzkovateľ plavidla vrátane námorného
 • prevádzkovateľ jadrových zariadení
 • prevádzkovateľ lietadla a poskytovanie letovej služby

Profesionalita je predpokladom úspechu v každom obore. Vy ste profesionáli vo vašom podnikaní a my sme profesionáli na efektívne ošetrenie a pokrytie rizík, ktorým môžete byť vystavení. Aby ste sa mohli naplno venovať svojmu biznisu, nechajte jeho ochranu na nás.

Ponúkame Vám naše kvalitné služby a odbornú starostlivosť. Pôsobíme v silnej spoločnosti INSIA so sieťou pobočiek po celom Slovensku a Českej Republike. Spolupráca s domácimi aj zahraničnými poisťovňami je zárukou optimálneho riešenia pre Vás a vaše podnikanie.

Ak máte záujem o poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu, kontaktujte nás.