06 February 2021 |

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O)

riaditel konatel

Pokiaľ sa manažér - člen predstavenstva, dozornej rady alebo konateľ - dopustí porušenia povinností, ručí celým svojím majetkom ako voči spoločnosti tak aj voči jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám, na rozdiel od pracovno-právnej legislatívy, ktorá určuje maximálnu hranicu ručenia zamestnanca voči zamestnávateľovi.

Akcionár, spoločník, prípadne tretia osoba, no predovšetkým samotná spoločnosť majú zo zákona právo žiadať náhradu škody priamo od člena orgánu spoločnosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O) kryje riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a konateľa spoločnosti a prenáša povinnosť zaplatiť oprávnené odškodnenie spoločnosti z poisteného na poisťovňu.

Pre koho je poistenie určené:

 • akciová spoločnosť
 • spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
 • družstvo
 • iné - individuálne D&O

Na koho sa vzťahuje poistenie zodpovednosťi za škodu spôsobenú D&O - "Directors and Officers liability":

 • člen predstavenstva
 • člen dozornej rady
 • prokurista
 • konateľ spoločnosti

Rozsah poistného krytia:

 • náhrada škody a súdne trovy
 • náklady na obranu - právna ochrana
 • náklady na peňažnú záruku v súdnom procese
 • náklady na predbežné šetrenie pred uplatnením nároku
 • náklady na obnovenie dobrej povesti
 • osobné náklady
 • náklady na nevyhnutnú psychologickú pomoc pri ochorení, ktoré spôsobil stres vyvolaný nárokom

Ďalšie výhody poistenia D&O:

 • doživotná lehota na uplatnenie nárokov poistených osôb na dôchodku
 • poistenie sa automaticky vzťahuje aj na novú dcérsku spoločnosť, nad ktorou poistník získal v priebehu poistnej doby priamo alebo nepriamo kontrolu

Profesionalita je predpokladom úspechu v každom obore. Vy ste profesionáli vo vašom podnikaní a my sme profesionáli na efektívne ošetrenie a pokrytie rizík, ktorým môžete byť vystavení. Aby ste sa mohli naplno venovať svojmu biznisu, nechajte jeho ochranu na nás.

Ponúkame Vám naše kvalitné služby a odbornú starostlivosť. Pôsobíme v silnej spoločnosti INSIA so sieťou pobočiek po celom Slovensku a Českej Republike. Spolupráca s domácimi aj zahraničnými poisťovňami je zárukou optimálneho riešenia pre Vás a vaše podnikanie.

Ak máte záujem o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O), kontaktujte nás.