06 February 2021 |

Poistenie zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

odrinacia ambulacia

Ak ste doktor, lekár, alebo iný pracovník v zdravotníctve, je s vašou činnosťou spojené aj riziko, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti spôsobíte škodu iným osobám. Môže ísť o škodu spôsobenú na zdraví, majetku alebo zásah do práv na ochranu osobnosti.

Podľa legislatívy je poistenie zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti povinným zmluvným poistením - zákon č. 576/2004 o poskytovaní zdravotnej starostivosti, zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Poskytovatelia na ktorých sa poistenie vzťahuje:

 • ambulancie - všeobecná a všetky druhy špecializácií, ktoré fungujú nezávisle na nemocnici
 • jedno dňová zdravotná starostlivosť - najčastejšie očné laserové centrum, športová traumatológia a laparoskopia, laserová dermatológia, plastická chirurgia
 • lekáreň - lekárenská zdravotná starostlivosť
 • (ako doplnková činnosť k ambulancii) doplnková ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, deti a dorast, zubno-lekárska pohotovostná služba

Čo je poistením kryté:

 • nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť - vrátane nesprávne poskytnutej informácie, rady alebo návodu
 • výkon činnosti u iného poskytovateľa
 • nesprávne požitie prístrojov a nástrojov
 • infekčné ochorenie - zavlečenie alebo rozšírenie infekčného ochorenia - vrátane COVID-19
 • prenos vírusu HIV v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • materiál z ľudského tela - akýkoľvek materál, derivát alebo biosyntetický produkt z ľudského tela
 • nesprávna aplikácia žiarenia - ionizujúce žiarenie, magnetické alebo elektromagnetické pole
 • prednášková činnosť a kongresy - vrátane nesprávne poskytnutej informácie, rady alebo návodu - s územnou platnosťou celý svet
 • nesprávne poskytnutá prvá pomoc - s územnou platnosťou celý svet
 • ochrana osobnosti - peňažná náhrada nemajetkovej ujmy spôsobená zásahom do práva na ochranu poškodeného a jemu blízkej osoby inak ako škodou na zdraví; aj nevedomé a nedbanlivé porušenie povinnosti ochrany osobných údajov-GDPR
 • pokuty, penále a sankcie - udelené zdravotnou poisťovňou za porušenie indikačných a preskripčných obmedzení; Udelené VÚC, MZ SR, ŠÚKL, ÚDZS
 • výkon na zabránenie otehotnenia
 • indikované umelé prerušenie tehotenstva
 • pôrod

Ďalšie možnosti pripoistenia:

 • výkon činnosti u ústavného poskytovateľa - pre ambulantných špecialistov, ktorí chodia slúžiť do nemocnice
 • detská špecializácia - lekári všetkých typov špecializácií, ktorí ošetrujú detských pacientov; bez ohľadu na podiel detských pacientov na celkovom počte pacientov
 • umelé prerušenie tehotenstva za odplatu - t.j. výkon neposkytovaný z verejného ZP
 • kozmetické a plasticko-chirurgické výkony - kozmetické výkony v špecializácii plastická chirurgia, zubné lekárstvo, dentálna hygiena, čeľustná ortopédia, oftamológia, dermatovenerológia, urológia

Rozsah poistného krytia:

 • škoda na zdraví, škoda na veci
 • následná majetková škoda vrátane ušlého zisku poškodeného
 • čistá finančná škoda poškodeného
 • regresné nároky
 • vzájomné nároky - poisteného a spolupoistených osôb
 • retroaktivita - až 3 roky
 • náklady právneho zastúpenia

Profesionalita je predpokladom úspechu v každom obore. Vy ste profesionáli vo vašom podnikaní a my sme profesionáli na efektívne ošetrenie a pokrytie rizík, ktorým môžete byť vystavení. Aby ste sa mohli naplno venovať svojmu biznisu, nechajte jeho ochranu na nás.

Ponúkame Vám naše kvalitné služby a odbornú starostlivosť. Pôsobíme v silnej spoločnosti INSIA so sieťou pobočiek po celom Slovensku a Českej Republike. Spolupráca s domácimi aj zahraničnými poisťovňami je zárukou optimálneho riešenia pre Vás a vaše podnikanie.

Ak máte záujem o poistenie zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kontaktujte nás.